Saturday, 17 March 2012

Klaudja në dyshime për eleminimin e nesërm; Komente për Dolorezën

Klaudja qëndron në kopësht me banorët duke biseduar, pasi tani e ka marrë veten nga gjendja jo e mirë shëndetësore. Ajo shprehet se nëse del nesër nga shtëpia e BB, gjëja e parë që do të bëjë është të dalë në lokalet e natës që i kanë munguar aq shumë e më pas do të shkojë në Itali të takojë mbesat, për të cilat e ka marë malli. Françeska shprehet se Klaudja mund të mos dalë nesër nga shtëpia e BB e ajo përgjigjet se nëse qëndron akoma, vetëm të dielën do t’u japë pushim banorëve, e pastaj do t’i kapë në dorë të gjithë.

Më pas, banorët qëndrojnë në kopësht e Erioni pregatit krepa për të gjitë. Klaudja shprehet se Erioni ka ushqyer të gjithë banorët, e për vete nuk ka ngrënë ende, e Graciano përgjigjet Erioni nuk ka nevojë për mëshirën e Klaudjës në këtë moment. Klaudja shkon pranë Erionit, i cili vazhdon të gatuajë, dhe shkëmbejnë puthje e përqafime.

Vlashi i tregon Klaudjës për Dolorezën, e cila i ka thënë se nuk do të rrinte kurrë me një mashkull që është i ndarë mes dy femrave. Vlashi shprehet se i ka thënë Dolorezës, që në këtë rast ajo nuk ka përse të rrijë me Erionin, duke qenë se ai dhe Klaudja e kanë shprehur që e pëlqejnë njëri-tjetrin. Në këtë diskutim futet dhe Françeska, e cila bën komente për Dolorezën sëbashku ke Vlashin e Klaudjën.

Sëfundi, Graciano e Meti imitojnë respektivisht Klaudjën e Erionin, në momentet që kjo e fundit ka qenë sëmurë, kur kërcejnë e momentet e tjera që ndajnë bashkë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Claudia stands in the garden talking with residents, as has now taken himself out as poor health. She says if it comes tomorrow from the BB house, the first thing I would do is go out to bars at night they have missed so much and then would go to Italy to meet nieces, which has received the goods . Francis says that Claudia can not go home tomorrow from BB and she replies that if it stands still, only on Sunday will give people pause, and then will fall into the hands of everyone. Later, residents stay in Erion garden of crepe prepares to breasts. Claudia says Erion has fed all the residents, themselves did not eat yet, Graciano answers Erion no need for mercy Klaudjës at the moment. Claudia goes to Erion, who continues to cook, and share hugs with kisses. Vlashi shows Klaudjës for Dolorezën, which has said it will not ever stay with a man who is torn between two women. Vlashi says Dolorezës told that in this case it does not have to stay with Erion, being that he and Claudia have said they like each other. In this discussion, introduced and Francis, who makes comments to you Vlashi Dolorezën the Klaudjën together. Sëfundi, Graciano and Matthey imitate the Erion Klaudjën respectively, in moments when the latter was sick when the other jump moments they share together.

No comments:

Post a Comment