Wednesday, 21 March 2012

Zënkë mes Edit e Liamit; Genta-Metit: “Përse nuk rri më me Anilën?”

Teksa banorët qëndrojnë në sallon duke bërë biseda të ndryshme, mes Liamit e Edit lind një debat i vogël. Liami pretendon të ketë bërë shaka me Edin për një veprim të tijin, por Edi i thotë se shakatë kanë një limit. Liami shprehet e banorët ndërmjet tyre kanë bërë dhe shaka më të madha, por Edi duket i prekur e i thotë se nuk do ta prekë më me dorë e as do të merret më me të.

Ndërkohë, Genta, Meti e Arbri qëndrojnë në sallon duke biseduar për tema të ndryshme. Genta u thotë djemve se do t’i vizitojë në Kosovë, e do të qëndrojnë nga një ditë tek Arbri, Meti e Albulena. Genta shton se me siguri banorët që janë eleminuar nga loja duhet të jenë shumë prezent në shtypin e shkruar këto ditë.

Arbri e pyet Gentën nëse e ka pasion që të provokohet në gazeta e Genta përgjigjet se nuk e di këtë ndjesi, pasi nuk e ka provuar ndonjëherë, por gjithsesi ka dëshirë ka dëshirë e po ta thërrasin për intervista, do të jetë e gatshme që t’u përgjigjet. Më pas Arbri shprehet se është i sigurt që do të shkojnë deri në finale. Ata komentojnë dhe Anilën, ku Genta pyet Metin përse është larguar me Anilën, pasi më parë ka ndenjur me shumë me të. Meti i përgjigjet se më parë ka ndenjur dhe m Erionin, por tani nuk është më kështu. Ai përgjigjet se nuk ka ndenjur ndonjëherë gjatë me Anilën, ndërsa me të (Gentën) ka ndenjur gjithnjë më shumë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
As residents stay in the salon doing different conversations, between the Edit Liamit born a little debate. Liami claims to have made ​​fun of Edin for his own action, but Edi says the jokes have a limit. The residents expressed Liami between them and jokes made ​​larger, but Edi touching and says that he will not touch on hand or will be taken on it. Meanwhile, Genta, Matthey and Arbri stay in the hallway talking on various topics. Genta tells the boys that he would visit in Kosovo, and will stay by one day to Arbri, the Albulena Matthey. Genta says that probably the people who were eliminated from the game should be more present in the press these days. Arbri Gentën asks if that has provoked passion in newspapers and Genta answers he did not know this feeling, as it has not ever tried, but wants no desire but to call for interviews, will be ready to respond. Then Arbri says he is sure that will go through. They comment and Anilën where Metin asks Genta why Anilën left with after previously sitting much. Matthey responds that previously sedentary and m Erion, but now no longer so. He responds that there is ever stagnant during the Anilën, while with (Gentën) has become increasingly sedentary.

No comments:

Post a Comment