Saturday, 24 March 2012

Komente për të nominuarit e javës, debate mes banorëve

Arbana përshëndetet me Opinonistin dhe merr mendimin e tij për ngjarjet e shtëpisë gjatë kësaj jave, sidomos për gjashtë të nominuarit e javës. Ajo pyet në veçanti se cili prej tyre sipas tij po e shijon vërtet Big Brother. Opinionisti përgjigjet “ka disa nga banorët që duket se janë të vërtetë dhe po e shijojnë Big Brother-in” dhe përmend emrin e Gentës dhe Liamit si dy prej banorëve që janë më aktivë dhe duken më të vërtetë.

Më pas Arbana përshëndet banorët brenda shtëpisë dhe i pyet se si janë ndjerë këtë javë sidomos gjashtë të nominuarit.
Ata ftohen që të ndjekin një klip ku secili prej të nominuarve ka zgjedhur një pre tyre si banorin që duhet të dalë duke dhënë edhe një arsye dhe nga ana tjetër kanë dhënë arsyet sepse ata duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në Big Brother.

Pas klipit Arbana pyet banorët e nominuar për sjelljen e tyre gjatë kësaj jave. Javën e shkuar Opinionisti u tha banorëve që të silleshin më aktivë, të flisnin më shumë dhe një ndër banorët që u referohej ishte Anila. Gjatë kësaj jave Anila e ka kuptuar mesazhin dhe ka folur shumë duke qenë në qendër të debateve.

Anila thotë se ajo nuk i ka sulmuar banorët, por kanë qenë ata që e kanë sulmuar për gjithçka dhe ajo vetëm është mbrojtur. Banorët nuk janë dakord me mendimin e saj dhe kështu në shtëpi lind in debate. Arbëri thotë se Anila flet gjatë gjithë Kohës, ndërsa Vlashi thotë “Anila s’të lë radhë të flasësh”.

Ndërkohë që banorët debatojnë, mbyllet lidhja me shtëpinë dhe Arbana pyet Opinionistin për të nominuarit. Ai jep nganjë përkufizim për sjelljen e tyre gjatë kësaj jave ku vlen të përmendet se për Anilën thotë se është penduar që javën e kaluar i ka thënë që të fliste më shumë. Për Gracianon thotë se e ka marrë shumë seriozisht nominimin, ndërsa për Ermirën i zhgënjyer sepse priste që ajo nuk ka dhënë atë që mund të jepte nga eksperiencat e saj.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana Opinonistin greeted with views into his house events this week, especially on week six nominees. It asks in particular what his opinion of them are really enjoying Big Brother. Opinionistin response "has some of the people who seem to really enjoy and is the Big Brother-in" and the name of the Gentes and Liamit as two of the people who are active and seem more real. Then Arbana greets people inside the house and asked how they felt this week, especially the six nominees. They are invited to attend a clip each of the nominees chose their prey as a resident to be released, giving a reason and in turn have given reasons for they should continue to stay in Big Brother. After Arbana clip asks residents to bring their nominated this week. Opinionistin last week told residents to behave more active, to speak more residents and one was referring to Anila. During this week Anila has understood the message and has spoken many being in the center of debates. Anila says she has not attacked people, but those who have been attacked for everything and it just is protected. Residents do not agree with her ​​opinion at home and so arises in debates. Arber says Anila talks all the time, while Vlashi says "Anila featureless on talking." While the residents contend, closes the connection with the house and asks Arbana columnist for the nominees. It gives definition to the behavior sometimes associated with them during this week is worth noting that Anilën says he is remorseful for last week told to speak more. For Gracianon says he has taken very seriously nomination, while waiting Ermirën disappointed because it did not give what you can give from her own experiences.

No comments:

Post a Comment