Thursday, 29 March 2012

Liami: “Dua që ta nxjerr Anilën këtë javë”; Françi-Vlashit: “Debato me Edin, domino mbi të”

Liami, Ermali dhe Françeska ndodhen në dhomën e gjumit, dhe nxjerrin pijet energjike që kanë fshehur, për të pirë me njëri-tjetrin. Pasi i fsheh Ermali, Liami i kërkon Françeskës që të mos i japë vetëm Anilës asnjë prej tyre. “Unë dua që këtë javë ta dërgoj”, shprehet Liami, duke pasur parasysh eliminimin e Anilës. Françeska mendon se kjo gjë nuk do të jetë e mundur, pasi këtë javë banori që do të dalë, do të jetë Vlashi.

Liami dhe Ermali, të cilët ndodhen në dhomën e gjumit, mendojnë që të thurin lojëra për t’i zgjuar banorët në mëngjes, kur ende nuk kanë vendosur mikrofonat.

Banorët në kuzhinë, bëjnë një shaka me Lorin duke e ulur në tokë dhe duke e lagur, ndërsa Lori është ndier e fyer nga kjo shaka dhe zgjedh që të ankohet te Vëllai i Madh. Në dhomën e gjumit, me Liamin, Ermalin dhe Françeskën, shkon edhe Vlashi, i cili u tregon atyre për shakanë që i kanë bërë Lorit. Më pas ata flasin për të nominuarit e kësaj jave dhe banorin që mund të dalë këtë javë. “Unë nuk dua që të ikë ky”, thotë Liami për Vlashin. Ndërsa Françeska mendon se është Vlashi ai që do të dalë këtë javë. Françeska i kërkon Vlashit që të debatojë me Edin, në mënyrë që të dominojë mbi të.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Liami, Ermali and Francis are in the bedroom, and bring that energy drinks Hidden, to drink with each other. After hiding Ermali, Liami Françeskës that requires not only Anilës give any of them. "I want this week to deliver," says Liami, considering eliminating Anilës. Francis thinks that it would not be possible after this week resident to be released, will be Vlashi. Liami and Ermali, who are in the bedroom, think that to write games for clever people in morning, when the microphones are not yet set. Residents in the kitchen, make a joke with Lorin reducing the ground and getting wet, while Lori is feeling offended by this joke and chooses to appeal to Big Brother. In the bedroom, with Liamin, meda, and Francesca, goes Vlashi, who tells them the joke that made ​​Lori. Then they talk about this week's nominees and resident who may come this week. "I do not want to leave this", says Liami for Vlashi. While Francis Vlashi he thinks is to be released this week. Francis asks Vlash to debate with Edin, in order to dominate it.

No comments:

Post a Comment