Wednesday, 28 March 2012

Klaudja: “Të kisha cigaret, do të isha e lumtur dhe do t’ua nxija jetën të gjithëve”

Erioni kërkon që të dijë arsyet e daljes së Klaudjas dhe Klaudja përgjigjet, duke i thënë se kërkon që të takohet dhe të kalojë kohën me personat që ka ndenjur gjithmonë, duke thënë se nuk ka asnjë person me të cilin mund të ndihet mirë. “Edhe ti më ke zhgënjyer”, i thotë ajo Erionit. Ajo thotë se duke përjashtuar pjesën e lidhjes me të, nuk ka asnjë pakënaqësi ndaj tij. “Të kisha cigaret, do të isha femra më e lumtur në botë, dhe do t’ua nxija jetën të gjithëve”, shprehet Klaudja. Erioni kërkon që të dijë nëse bën pjesë edhe ai në njerëzit që ajo nuk po duron dot, por Klaudja i bën të ditur se ai asnjëherë nuk mund të jetë pjesë e masës në sytë e Klaudjas. Ajo mendon se është duke u ndier keq edhe nga mungesa e ushqimit. “Ti e ke nga cigarja”, i thotë Erioni.

Klaudja dëgjon zërat e banorëve dhe thotë se janë nivel shumë i ulët. Ajo mendon se ka hyrë në edicionin e gabuar të Big Brother-it. Klaudja thotë se mund të përjashtojë vetëm katër veta nga të gjithë banorët, duke përmendur Erionin, Liamin, Mirën dhe Arbrin. “As Ermalin?!”, i thotë Erioni i çuditur. Erioni kërkon të dijë se përse është Arbri një ndër këta katër banorë. “Çfarëdo lloj teme mund të bësh me atë”, shprehet Klaudja. Ajo mendon se Ermali nuk di që të diskutojë, apo të hapë tema, por vetëm të bërtasë me të gjithë.
Erioni shpreson që ajo të ndërrojë mendje për sa i përket daljes së saj, por Klaudja shprehet se është shumë e bindur për sa i përket daljes së saj.

Erioni dhe Klaudja shkojnë në dhomën e gjumit, ndërkohë që shumica e banorëve ndodhen atje, duke bërë shaka me njëri-tjetrin. Pak më vonë edhe Klaudja e Erioni marrin pjesë në shakatë e banorëve, duke qeshur me ta.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Erion wants to know the reasons for the emergence of Klaudjas and Claudia responds, saying he wants the meet and spend time with people who always sat, saying that there is no person you can feel good. "And hast thou disappointed," she says Erion. She says that, excluding the connection with it, there is no resentment towards him. "To my cigarettes, I would be happiest women in the world, and life will tarnish them all," says Claudia. Erion wants to know if he belongs to the people that she could not endure, but Claudia does know that he can never be part of the measure in the eyes of Klaudjas. She thinks he is feeling ill from lack of food. "You have the cigarettes," says Erion. Claudia hears the voices of residents and says they are very low. She thinks that it has entered the wrong edition of Big Brother's. Claudia says that may exclude only four of all residents, citing Erion, Liamin, Good and Arber. "Neither meda!" Says Erion was amazed. Erion wants to know why is Arbri one of these four people. "Any kind of theme you can do with it," says Claudia. She thinks Ermali know not to discuss, or to open the topic, but just to shout to everyone. Erion hopes that it will change its mind regarding its release, but Claudia says he is very confident regarding its emergence. Erion and Claudia go to his bedroom, while most people are there, making jokes with each other. Shortly afterwards the Erion Claudia attend residents jokes, laughing with them.

No comments:

Post a Comment