Sunday, 18 March 2012

Liam i shpëton eliminimit; Anila, klip surprizë me gjyshen e saj

Është koha për të mësuar rezultatin e televotimit për Arbrin, Dolorezën, Klaudjan dhe Liamin. Banori i parë që i shpëton eliminimit është Liami.

Më pas, është momenti për të folur për një nga banoret femra të shtëpisë. Është fjala për Anilën, e cila ka rrëfyer diçka për jetën e saj gjatë provës me objektet, por ka qenë gjithsesi e rezervuar, sepse ka shumë gjëra në zemrën e saj. Njerëzit më të rëndësishëm për të janë nëna e saj dhe dy gjyshërit me të cilët jeton. Më 15 mars, gjyshja e saj kishte 75 vjetorin e lindjes dhe është ditëlindja e parë që Anila nuk është pranë saj.

Arbana e fton Anilës të shkojë në dhomën e projektimit, ku sheh një klip me rrëfimet e saj. Tani ajo nuk do t’a përjetojë më mungesën e gjyshes së saj për pak kohë. Arbana lidhet me Anilën dhe e pyet përse raporti mes tyre është kaq special e ajo tregon se jeton me gjyshërit dhe ata e kanë rritur.

Së fundi, është momenti që të shfaqet surpriza për të, ç’ka është një klip me rrëfimet e Anilës për familjarët e saj mes lotëve, ku shpreh dashurinë ndaj tyre e faktin që i mungojnë shumë e më pas shfaqet gjyshja e saj. Anila rrëmbëhet në lot teksa gjyshja e saj flet me dashuri për Anilën.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to learn the outcome of televotimit to Know, Dolorezën, Klaudjan and Liamin. Resident survives first elimination is Liami. then it is time to speak to one of the female residents of the house. It comes to Anilën, which has related something to her life during the test facilities, but has been booked anyway because there are many things in her heart. People are important to her mother and two grandparents with whom she lives. On March 15, her grandmother had 75th anniversary of the birth and first birthday Anila is not nearby. Arbana Anilës invites go into the design room, where you see a clip of her stories. Now she will not experience the lack of her grandmother for a while. Arbana relates Anilën and asks why their relationship is so special and it shows that living with grandparents and they have grown. Finally, take a moment to appear surprises for, what is a clip with stories Anilës for her family between tears, expressing their love of the fact that many are missing and later displayed her grandmother. Anila kidnapped in tears as her grandmother speaks of love for Anilën.

No comments:

Post a Comment