Tuesday, 20 March 2012

Thashetheme për Klaudjan: “Është mosmirënjohëse ndaj Erionit”

Biseda midis banorëve në kopsht vazhdon. Françeska flet për veten, duke thënë se ndihet keq pas çdo debati që mund të ketë me banorët, por kjo i ndodh përgjithësisht me femrat. Ajo i kërkon falje Anilës për fjalët që ka thënë për të dhe për keqkuptimet që janë krijuar mes tyre.

Erioni gatuan për banorët dhe më pas të gjithë ulen në tavolinë për të darkuar. Ata flasin për Gentën, duke shfaqur pakënaqësi ndaj sjelljeve të saj. “Ajo shpesh bën viktimën”, shprehet Klaudja për të. Gentiana nuk ka pranuar që të darkojë dhe sipas banorëve ajo nuk ka përdorur logjikën dhe se shpesh vepron pa logjikuar.

Graciano, Françeska, Anila dhe Lorena dalin sërish në kopsht dhe fillojnë që të bëjnë thashetheme. Atyre nuk u pëlqen sjellja e Klaudjas kundrejt Erionit dhe këtë gjë e kanë vënë re edhe gjatë këtyre ditëve që ajo është sëmurë. Françeska tregon për gjendjen e rënduar të Klaudjas dhe thotë se Erioni ka treguar shumë kujdes ndaj saj. Anila mendon se Klaudja po e përdor Erionin dhe se nuk e falënderon për faktin që ai po i qëndron aq shumë afër. “Ajo e do vetëm për vete, por ai është edhe për të tjerët brenda shtëpisë”, shprehet Anila
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

conversation among residents in the garden continues. Francis speaks for itself, saying that he feels worse after each debate might have with the residents, but it generally occurs in women. She apologizes for Anilës said words to and misunderstandings that have arisen between them. Erion cooks for residents and then all sit at the table for dinner. They talk about Gentën, showing its dissatisfaction with the behavior. "It often makes the victim," said Claudia to. Gentiana has refused to have dinner and by people she did not use logic and often acts without logjikuar. Graciano, Francis, Anila and Lorena come back to the garden and begin to make gossip. They do not like the behavior of Klaudjas against Erion and this thing have noticed these days that she is sick. Francis tells Klaudjas condition aggravated and says Erion has shown much attention to her. Anila thinks that Claudia is using Erion and not thanks to the fact that he's standing so very close. "She loves only itself, but it is also for others within the house," says Anila.

No comments:

Post a Comment