Monday, 26 March 2012

Biseda për cigaret dhe surprizat e spektaklit

Banorët hanë darkë dhe gjatë kësaj kohe edhe bisedojnë për gjëra të ndryshme. Kryesisht ata flasin për ushqimet, pasi këtë javë kanë një buxhet të reduktuar. Ajo që i shqetëson më shumë është fakti se këtë javë do t’u mungojnë cigaret dhe një pjesë e mirë e tyre janë konsumatorë të rregullt të duhanit.

Kështu Arbër, Edgari dhe Meti dalin në oborr për të pirë cigare dhe fillojnë që të flasin pikërisht për mungesën e duhanit në shtëpi. Arbër hedh idenë që banorët të dënohen duke pirë vetëm nga një cigare në ditë dhe kjo do të ulë ndjeshëm konsumimin e tyre dhe do të ndihmojë ata që të lënë duhanin.

Ndër bisedat e tjera zhvillohen për surprizat gjatë spektaklit. Kështu Genta tregon për fshatin e saj dhe për momentet e bukura që shijoi gjatë surprizës ku shfaqej fshati, njerëzit aty dhe nëna e saj e cila tha fjalë shumë të mira për Gentën duke e bërë atë të ndjehet shumë mirë.

Ndërkohë që tashmë ka ardhur momenti që pas pak minutash ora të kalojë përpara dhe nga 2:00 të shkojë në 3: 00 dhe banorët flasin për orët dhe provën e javës e cila kishte lidhje pikërisht me këtë fakt.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents eat dinner and during this time and talk about different things. Mostly they talk about food, as this week have a reduced budget. What bothers me is the fact that this week will be missing cigarettes and a good portion of them are regular customers of tobacco. So Arber, Edgari and Matthey come into the yard to smoke and begin to speak exactly the absence of smoking at home. Arber toss the idea that people are punished by drinking only one cigarette per day and this will significantly reduce their consumption and help them to quit smoking. Among other conversations held surprises for the spectacle. So Genta tells her village and enjoyed the beautiful moments that surprise which appeared in the village, the people there and her mother who said very good words for Gentën making it feel much better. While the time has come that after a few minutes before the hour to pass and go from 2:00 to 3: 00 hours and talking to residents and proof of the week which was related exactly to this fact.

No comments:

Post a Comment