Tuesday, 20 March 2012

Arbri-Anilës: “Je bërë si mësuesja jonë”; Vlashi e Genta thashetheme

Disa nga banorët qëndrojnë në kopësht duke biseduar e mes Anilës e Arbrit nis një debat, pasi ky i fundit i kërkon Lorenës t’i lirojë karrigen që të ulet ai, por Anila ndërhyn duke i thënë Lorenës të mos lëvizë nga vendi. Anila shprehet se Arbri nuk ka përse të ngrejë Lorenën, por mund të marrë një karrige tjetër. Arbri shprehe se Anila është pa kulturë pasi ndërhyn aty ku nuk i takon. Anila i thotë të njëjtën gjë Arbrit, e Meti i kërkon të flasin me tone më të ulta. Anila shprehet se Arbri ofendon në çdo sekond e Arbri i kërkon Anilës të jetë më e ndalur pasi ka dy ditë që nuk pushon së foluri dhe e cilëson si të bezdisshme. Anila i thotë të mos ofendojë e Arbri përgjigjet se Anila po bën si mësuesja e banorëve.

Ndërkohë, Vlashi e Genta qëndrojnë në sallon duke komentuar banorët. Genta shprehet se të gjithë konkurentët e nominuar kanë ndryshuar, përveç Lorenës. Vlashi shprehet se i ka thënë Anilës se ka ndryshuar keq që pas nominimit e Genta shton se banorët s’dinë ç’bëjnë kur janë në nominim, por ajo nuk do të ndryshojë kur të jetë e nominuar.

Genta shprehet se Klaudjën e ka menduar konkurente të fortë, po ka ndryshuar mendim pas fjalëve që ka dëgjuar nga opinionisti i BB dhe e vërteton duke thënë se vërtet nuk e ka parë asnjëherë Klaudjën të qeshë, por vetëm duke bërë ironi. Vlashi shprehet se herë pas here e mendon si fitues Erionin e Genta shprehet se ai është shumë i mirë dhe i zgjuar. Vlashi thotë se i vjen keq që nuk i është dhënë mundësia ta njohë më tepër Erionin e Genta shton se ai është i drejtë dhe i bën veprimet me zemër. Si përfundim, Vlashi shprehet se uron të eleminohet Graciano e Genta e mbështet këtë mendim duke thënë se dhe ajo ndan të njëjtin mendim.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Some of the residents stay in the garden chatting between Arbri Anilës launches a debate, because the latter requires the Lorraine t ' the vacate the chair that he sits, but Anila Lorraine intervenes saying not to move from the country. Anila says Arbri does not have to raise Lorenën, but may take a different chair. Arbri said Anila is no culture because not interfere where it belongs. Anila says the same thing Arber, the Meti asks to speak with our lower. Anila says Arbri offends every second of Arbri asks Anilës be stopped after two days stopped talking and qualifies as a nuisance. Anila says not to offend the Arbri Anila answers that the teacher is doing to people. Meanwhile, Genta Vlashi stand in the foyer of commenting residents. Genta says that all nominated competitors have changed, except for Lorraine. Vlashi says that he has said sorry Anilës that has changed since the nomination of Genta adds that nothing in what they do when people are in the nomination, but it will not change when he is nominated. Genta says it has meant competitive Klaudjën strong, but has changed his mind after he heard the words of WB opinionisti bears saying that really has not seen Klaudjën never laugh, but just doing irony. Vlashi says he occasionally feels like winning Genta Erion says he is very good and smart. Vlashi says he regrets not given the opportunity to recognize more Erion Genta adds that he is right and makes the actions of the heart. In conclusion, says Vlashi wishes to eliminate the Genta Graciano supports this view saying that and it shares the same opinion.

No comments:

Post a Comment