Sunday, 18 March 2012

Surprizë për Metin, takon nipërit e mbesat

Tani është momenti që të flasim për një nga djemtë më të pëlqyer nga fanset femra të këtij programi. Bëhet fjalë për Metin, i cili është një djalë shumë pozitiv dhe energjik. Eksperiencën në BB ai po e jeton me shumë qetësi dhe përpiqet ta shijojë në maksimum. Jashtë shtëpisë ai rrethohet nga shumë njerëz që e duan. Familja e tij përbëhet nga nëna e tij dhe 8 vëllezër e motra. Të gjithë sëbashku me nipër e mbesa bëhen rreth 27 pjestarë. Prandaj jeta në komunitet nuk është aspak problem për të.

Arbana flet me Metin, e pyet si e kishte imagjinuar veten në BB dhe kush i mungon më shumë nga të afërmit e tij. Më pas, Arbana e fton të shohë në monitor, ku do t’i mundësojnë një lidhje me ta. Meti komunikon me nipërit dhe gëzohet shumë që po flet me ta nëpërmjet Skype.

Më pas, Arbana shprehet se ka një surprizë për të gjithë banorët. Është një performancë shumë e bukur që do t’i relaksojë të gjithë. Për ta kercejnë një grup fëmijësh të frymëzuar nga lojërat që kanë bërë banorët gjatë javës.

Fëmijët në mbarim të performancës, heqin maskat dhe ata janë nipërit e mbesat e Metit, me të cilët ka folur pak më parë nëpërmjet Skype. Meti përqafohet me nipërit e tij dhe gëzohet shumë për këtë surprizë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Now is the time to talk to one of the boys liked by female fans of this program. Metin is about, which is a very positive and energetic guy. BB experience he is very quiet lives and try to enjoy to the fullest. Outside the house he was surrounded by many people who love him. His family consists of his mother and eight brothers and sisters. All together with the grandchildren made ​​about 27 members. So life in the community is not a problem for him. Arbana Metin speaks, and asks how he had imagined himself in the BB and who is absent from his relatives. Then, invite Arbana see on the monitor, which will enable a connection with them. Matthey communicates with many grandchildren and enjoyed talking to them via Skype. then Arbana says it has a surprise for all residents. It's a very beautiful performance that will relax everyone. Jump to a group of children inspired by the games that have become residents during the week. Children at the end of the performance, remove the masks and they are Matthey grandchildren, with whom he spoke recently via Skype. Matthey embraced with his grandchildren and enjoyed a lot for this surprise.

No comments:

Post a Comment