Monday, 26 March 2012

Erioni-Klaudjas: “Bëra një nisje gabim me ty”; Klaudja: “Ishte e qëllimtë”

Ermali dhe Erioni janë duke bërë dush, ndërsa Klaudja shkon atje dhe kërkon që të sqarohet me dy djemtë me të cilët ka bërë debat. Ermali mendon se Erioni po ndihet shumë keq nga mënyra se si i flet Klaudja. Klaudja përmend raste kur edhe Erioni është sjellë po njësoj me të. “Ju të dy jeni bërë si vjehrrat e pallatit”, u thotë Klaudja djemve. Ajo thotë se ata nuk mund ta mësojnë se si të sillet. Klaudja mendon se Erioni ndikohet shumë nga të tjerët dhe sidomos nga Ermali, për mendimin që ka ai në lidhje me regatat midis tyre. Erioni i kërkon që të mos i flasë keq në sy të të tjerëve. Ai i kërkon që ajo të ketë besim tek ai. Erioni e përqafon, duke dashur që të mbyllë atë diskutim të stërgjatë.

Më pas të dy banorët dalin ën kopsht, duke pirë cigare e duke folur me njëri-tjetrin. Erioni thotë se nuk i pëlqejnë ato ulje-ngritjet e saj. Ai i thekson për të disatën herë se nuk ndikohet nga të tjerët, lidhur me mendimin që ka për të. Erioni i thotë Klaudjas se ajo mbrohet gjatë gjithë kohës se mendon se e sulmojnë të gjithë, por ai nuk është si të tjerët dhe nuk e sulmon. “Ti ke bërë një gjë më të keqe se të tjerët”, i thotë Klaudja. Ai mendon se ka bërë një nisje gabim, por Klaudja i bën të ditur se nuk është ashtu dhe se ai e di mirë. “Nuk ishte një nisje gabim sepse ishte e qëllimshme, por më mirë mos ma hap më këtë bisedë”, i thotë Klaudja dhe hyn brenda.

Banorët brenda flasin për pushimet më të bukura që kanë kaluar dhe më pas tregojnë barsoleta me njëri-tjetrin.

Më pas të gjithë banorët janë duke diskutuar për gjumin dhe për sjelljet e njerëzve të sapo zgjuar nga gjumi.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Ermali and Erion are taking a shower, while Claudia goes there and asks to be explained by two boys with who has made ​​the debate. Erion meda thinks is feeling very bad by the way speaks to Claudia. Claudia also cites cases where Erion is likewise brought with him. "You two are done as vjehrrat the palace," says Claudia were boys. She says they can not learn how to behave. Claudia thinks that Erion affected by others and especially from Ermali, for he thought that about the regatta between them. Erion asks not to speak evil in the eyes of others. He wants it to have confidence in him. Erion embrace, wanting to be close to resembling that discussion. Later two people come HAVE garden, smoking a cigarette and talking to each other. Erion says they dislike its ups and downs. He emphasizes Again and again it is not influenced by others, connected with the thought that has to. Klaudjas Erion says that it is protected at all times that he thinks the attack all but he is not like others and not attacking. "You have done one thing worse than others," says Claudia. He thinks he got a boot error, but Claudia does not know that well and that he knows well. "There was an error starting it was intentional, but my best not step on this conversation," says Claudia and goes inside. residents in talking about the most beautiful holidays have passed and then show joke with each other. Then all the people are talking about sleep and behavior of men newly awakened from sleep.

No comments:

Post a Comment