Tuesday, 20 March 2012

Genta: “Ndonjëherë dua që të dal nga shtëpia”; Françeska: “Ermali i ngjashëm me Klaudjan”

Genta ka disa minuta që është e mërzitur dhe fillon që të qajë. Pasi freskohet në banjë, ajo shkon në dhomën e ndenjes dhe rri shtrirë, duke vendosur kokën në prehrin e Metit. I tregon atij se ndihet shumë keq herë pas here dhe se ka shumë stres. “Ndonjëherë më vjen të dal që këtu që të mos ndihem kaq keq”, shprehet Genta.

Genta tregon për një debat që ka pasur me Erionin pak më parë për ushqimin, por thotë se pavarësisht të gjithave ajo ka një mendim shuam pozitiv për të. Arbri, i cili ndodhet atje, shprehet se nuk i pëlqen Erioni, por Genta mundohet që t’ia ndryshojë mendimin.

Banorët në kopsht, vazhdojnë të bëjnë thashetheme. Ata flasin për Arbrin dhe mënyrën se si i gjykon ai banorët. Françeska mendon se Arbri i gjykon edhe pa arsye banorët dhe se kjo gjë nuk i pëlqen. Ata komentojnë sjelljet e disa prej banorëve brenda shtëpisë, në mënyrë që të evidentojnë të metat e tyre. Më pas ata fillojnë të flasin sërish për Klaudjan dhe regatat e saj me Erionin. Françeskës i duken të ngjashëm deri diku Ermali dhe Klaudja, sepse sipas saj, edhe Ermali sillet në një mënyrë të ashpër dhe të ftohtë me Françeskën. Lorena dhe Anila nuk pajtohen me këtë mendim. Atyre u bën përshtypje sjellja e Klaudjas dhe e evidentojnë atë, duke përmendur situata nga më të ndryshmet.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Genta has a few minutes that is bored and starts to cry. Once showered in the bathroom, it goes in the living room and lie, putting his head in the lap of Metin. Tells him that he feels very bad at times and that has a lot of stress. "Sometimes I get to come here to not feel so bad," says Genta. Genta shows that there was a debate recently with Erion for food, but says that despite all it has a positive opinion to shuam. Arbri, which is located there, says he does not like Erion, but Genta tries to change opinion. Residents in the garden, continue to do whisper. Know them and talk about how he considers residents. Francis thinks that Arbri judge people without reason and that it dislikes. They interpret the behavior of some of the people inside the house, in order to identify their shortcomings. Then they start talking again Klaudjan and its regatta Erion. Françeskës a somewhat similar look Ermali and Claudia, because according to her, even Ermali behaves in a harsh and cold with Francesca. Lorena and Anila not agree with this opinion. They were unimpressed Klaudjas behavior and identify it, citing the most varied situations.

No comments:

Post a Comment