Sunday, 18 March 2012

Nominim i papritur për banorët; Graciano, i nominuari i parë

Për banorët do të ketë një nominim të cilin ata nuk e presin. Arbana shprehet se banorët do të nominojnë njërin prej tyre për t’a çuar direkt në televotimin e javës. Secili prej tyre duhet të thotë një emër të një banori që duan t’a nominojnë. Katër të nominuarit e javës përjashtohen nga ky nominim, por ata kanë të drejtë të nominojnë të tjerët.

Nëse ata zgjedhin një banor, ai shkon direkt në televotim. Nëse zgjedhin dy, shkojnë të dy. Nëse zgjedhin tre ose më shumë, nominimi nuk vlen. Arbana i bën me dije banorët për këtë proçedurë dhe u thotë se gjithashtu nga ky nominim, ata do të përfitojnë edhe një surprizë. Secili prej banorëve, duhet të shkruajë në fshehtësi në një letër emrin e banorit që duan të nominojnë.

Në oborr ndodhen 15 pode me nga një enë me lëng. Në çdo pod, është emri i secilit banor. Arbana fton secilin të tregojë letrën, duke thënë emrin e banorit që ka nominuar e më pas të shkojnë pranë podit me emrin e atij që ka nominuar.

Më i votuari nga banorët është Graciano, i cili shkon direkt në nominim në javën e ardhshme. Ai është votuar nga Arbri, Liami, Ermali e Doloreza. Në fund të enëve është shkruar diçka, e ata që do t’a pinë më shpejt do të lexojnë se çfarë mesazhi ka në fund të enës. Grupi fitues është Vlashi, Klaudja e Ermira e lexojnë një barsaletë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
For residents will have a nomination which they did not expect. Arbana says residents will nominate one of them to move directly to televotimin week. Each of them should say a name of a resident who wants to nominate. Four of the nominees this week are excluded from nomination, but they have the right to nominate others. If they choose a resident, he goes straight to televotim. If you choose two, get two. If you choose three or more, the nomination is not valid. Arbana suggests residents for this procedure and also says that this nomination, they will benefit as a surprise. Each of the residents, must write a letter secretly in the name of the occupant who wish to nominate. In the courtyard there are 15 pode with a container of juice. In each pod, is the name of each resident. Arbana invites everyone to show the letter, saying the name of the occupant who was nominated and then go near the place called Podi with the name of one who has been nominated. In the voting by residents is Graciano, which goes directly to the nomination next week. He was voted by Arbri, Liami, Ermali Doloreza. At the end of the vessel is writing something, and those who would sooner drink will read what the message is at the end of the container. Group winner is Vlashi, read Claudia's Ermira an activation email.

No comments:

Post a Comment