Tuesday, 20 March 2012

Anila: “Shqetësohem për Metin”; Mardhënia e tyre dhe Graciano-Lorena

Anila e Graciano qëndrojnë buzë pishinë duke biseduar. Anila i tregon Gracianos se ka parë Metin në ëndërr sikur e po e çonte për të takuar gjyshen. Graciano e pyet sesi po shkon marrdhënia e saj me Metin realisht, e ajo përgjigjet: “Siç e shikon vetë”. Graciano shprehet se secili prej banorëve e sheh ndryshe mardhënien e tyre, por kërkon nga ajo një shpjegim. Anila thotë se Graciano duhet ta ristrukturojë mendimin e tij e ai përgjigjet se sa herë që Meti është i mërzitur, ajo do që t’i rri pranë. Anila pohon e shprehet se shqetësohet për Metin, ashtu si dhe për Gracianon pasi janë dy njerëz që i ka për zemër.

Anila shprehet se mardhënia e saj me Metin po ecën mirë dhe keq në të njëjtën kohë, pasi Meti është i pari që hidhet e thotë se Anila do të largohet nga shtëpia në sajë të nominimeve. Ajo shprehet se kjo nuk do thotë që të mos shqetësohet për Metin, pasi nuk mund t’i detyrosh njerëzit të të duan, siç i do ti, përfundon së thëni Anila. Graciano shprehet se nuk e kupton përse Meti do që Anila të largohet, e ajo përgjigjet se kjo do të thotë se që Meti nuk e do brenda në shtëpi, e do ta shikojë jashtë saj. Graciano shprehet se kjo situatë i duket kontradiktore.

Graciano pyet Anilën nëse ka ndonjë gjë për t’i thënë pasi këto dy ditë e ka parë që ajo i qesh me një lloj nënkuptimi, por Anila përgjigjet se nuk ka ndojtje të flasë dhe para të gjithë banorëve. Anila shprehet se i ka bërë përshtypje dje gjatë debatit me banorët që sapo mbaronte së foluri ajo, fillonte Graciano. Ky i fundit i këkron një mendim Anilës për lidhjen e tij me Lorin e ajo përgjigjet se i duken shumë mirë bashkë. Graciano shprehet se e kupton që lidhja e tij është e përfolur në shtëpi.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Graciano Anila the pool edge stand talking. Anila tells Metin Gracianos that has seen in a dream and was taking to meet her grandmother. Graciano and asks how its going with Metin marrdhënia really, she responds: "As regards myself." Graciano said that everyone sees differently from residents of their relationship, but it requires an explanation. Anila says Graciano has to restructure his thinking and he replies that whenever Matthey is upset, she wants to hang out nearby. Anila's claims says Metin concerned about, as well as two people Gracianon that has heart. Anila says her relationship with Metin is doing good and bad at the same time, because Matthey is the first to cast the says Anila will leave the house thanks to nominations. She says this does not mean not to worry about Metin, because he could not force people to love as he loves you, Anila finishes speaking. Graciano said he did not understand why Anila Matthey wants to leave, she answers that it means that you will not Matthey indoors, and would look elsewhere. Graciano said that this situation seems contradictory. Graciano Anilën asks if there's anything to say after these two days has seen that she laughs with a kind of implication, but no answers Anila ndojtje speak, and before all residents. Anila says he is impressed with yesterday during the debate with people who just finish talking she began Graciano. Civil Emergency Planning latter Anilës a thought for his connection with Lori and she answers that look very good together. Graciano said he understands that his relationship is controversial at home.

No comments:

Post a Comment