Tuesday, 20 March 2012

Zgjimi i banorëve; Liami e Ermali komente për Arbrin e Anilën

Në mëngjesin e sotëm, banorët e parë që janë zgjuar janë Meti dhe Edgari. Me këtë të fundit tashmë jemi mësuar që të jetë i pari që zgjohet e kryen punët e para të mëngjesit, e më pas shijon një kafe një rrezet e diellit.

Edi shkon pranë Klaudjës dhe e pyet si ndjehet sot, pasi ka qenë sëmurë e ajo përgjigjet se është më mirë. Më pas zgjohen dhe Anila, Ermali dhe Liami. Ky i fundit pasi kryen punëte para të mëngjesit, shkon pranë Arbrit për ta zgjuar. Anila i tregon Lorenës se ka parë gjyshen e saj në ëndërr e të dyja mundohen të shpjegojnë se çfarë kuptimi mund të ketë kjo ëndërr.

Më pas, Ermali e Liami qëndrojnë në oborr duke biseduar. Ermali i thotë Liamit: “Po kërcen ajo shoqja jote”, duke nënkuptuar Anilën, e Liami i përgjigjet se ajo ka shkuar për ta zgjuar në mëngjes. Ermali çuditet nga ky fakt e Liami shpjegon se Anila duhet ta ketë dëgjuar teksa ai i ka thënë Klaudjës që nuk do bëjë zhurmë për të zgjuar banorët. Ermali këkron të dijë se deri kur kanë ndenjur mbrëmë zgjuar e Liami përgjigjet se ka ndenjur deri vonë duke biseduar. Ermali shton: “Me siguri ke qenë me të fejuarin tënd” duke nënkuptuar Arbrin e Liami përgjigjet se Arbri është afruar vetëm 10 minutat e fundit. Djemtë vazhdojnë të komentojnë banorët e shkëmbejnë opinionet me njëri-tjetrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
In the morning, the first inhabitants who are smart and Edgari Matthey. The latter are already accustomed to be the first riser performs duties of the morning, and then enjoys a coffee sunlight. Edi goes to Klaudjës and asks how it feels today, after having been sick of it responds that it is better. Then wake up and Anila, Ermali and Liami. The latter after performing punëte the morning, goes to Know to awaken. Anila tells Lorraine that has seen her grandmother in a dream and both attempt to explain what meaning can it have this dream. Then Liami Ermali stay in the yard talking. Meda Liamit says: "If your friend jumps it," meaning Anilën, the Liami responds that she went to awaken in the morning. Meda surprised by this fact explains Liami Anila should have listened as he told Klaudjës that will not make noise to awaken residents. Civil Emergency Planning meda to know how long they stayed awake last night Liami answer that is sitting up late talking. Meda, adds: "Surely you were with your fiance" implying Liami Know the answer that is closer Arbri only last 10 minutes. Boys continue to comment on residents share opinions with each other.

© Big Brother Albania - 2012 / No unauthorized reproduction of the content of this page.

No comments:

Post a Comment