Saturday, 24 March 2012

Banorët ekzekutojnë Provën e Javës

Brenda shtëpisë së Big Brother banorët flasin për provën e javës gjatë të cilës ata janë argëtuar, por disa herë edhe e kanë humbur disa herë atë. Këtë javë prova i është diskutuar orës sepse duke nisur nga sonte në orën 2 të mëngjesit ora kalon përpara në 3 të mëngjesit.
Banorët duhet të realizojnë pjesën e fundit të provës së javës. Papara se të dalin në fushën e lojrave ata ndjekin një klip nga momentet e provës që kanë zhvilluar gjatë kësaj jave dhe pas Klipit dalin të gjithë jashtë.

Banorët kanë marrë disa të dhëna me kuriozitete për orët të cilat duhet t’i memorizonin. Ata vendosen pranë disa karrocave me produkte të ndryshme. Banorët duhet që të zgjedhin nga një orë e cila përmban brenda nga një pyetje. Në rast se ata i përgji8gjen saktë pyetjes do të marrin brenda në shtëpi karrocën me produktet brenda.

I pari që lexon pyetjen është Graciano i cili e humb mundësinë për t’u dhënë banorëve një karrocë me ushqime. Pas tij edhe meti dhe Anila e Lorena nuk përgjigjen saktë, ndërsa Edi, Ermali, Ermira dhe Françeska arrijnë që të marrin disa ushqime. Klaudja trishtohet sepse humbet pyetjen e cila do t’u jepte banorëve cigare.

Banorët futen brenda me disa karroca me ushqime dhe ky do të jetë buxheti i tyre i javës.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Inside the Big Brother house talking to residents of the week test during which they are fun, but sometimes lost it several times. This week, evidence has been discussed for hours tonight starting at 2 o'clock in the morning passes at 3 am.
People need to realize the last part of the proof of the week. Unforeseen that emerge in the field of games they follow a test clip of moments that have developed during this week and after the clips go all out. residents have received some data with lions for hours that must be memorized. They are situated near several carriages with different products. Residents must choose from a clock that's contained within a question. In the event that exact question përgji8gjen they will get inside the carriage house with the products inside. I first read Graciano question is who loses the ability to give residents a cart with food. After him the meti and Anila of Lorena did not respond correctly, and Edi, Ermali, Ermira and Francis managed to get some food. Claudia loses sad because the question which would give residents a cigarette. Residents get in with some carts with food and this will be their budget this week.

No comments:

Post a Comment