Saturday, 17 March 2012

Vlashi debaton përsëri ashpër me Dolorezës dhe kritikon Gracianon për sjelljen e tij

Graciano e rihap përsëri bisedën e debatit të Vlashit me Dolorezën. Ai pyet Vlashin se nuk kishte pse të debatonte sepse sipas tij Doloreza duke i përmendur ish-të dashurën, sepse nuk i ka përmendur familjen. Vlashi i thotë se edhe ajo është po aq e afërt sa familja e tij. Doloreza që ndodhet në dhomën e ndenjes i thotë me ironi “Graciano kush ka gjë me mua ta diskutoj me mua dhe jo me njëri tjetër”. Vlashi nervozohet përsëri dhe fillon të debatojë me Dolorezën edhe më ashpër se më parë.

Vlashi i kërkon Dolorezës që ajo të mos flasë më për atë çështje dhe të mos bëj më ironi sepse kjo po e mërzit atë akoma edhe më shumë. Doloreza vazhdon më tej me ironinë e saj dhe thotë se ajo mund të flasë kur të dojë dhe çfarë të dojë. Në debat e sipër Doloreza i thotë Vlashit “fol se do bëhesh edhe ti protagonist” dhe Vlashi fillon të bërtasë “ulu e shiko problemet e tua, je femër dhe prandaj nuk po reagoj ndryshe me ty”.

Vlashi i thotë Dolorezës që ajo të mundohet që ta respektojë ashtu siç ka bërë edhe ai me të në ditët e shkuara, ndërsa banorët e tjerë ndërhyjnë që debati i tyre të shuhet. Doloreza pushon së debatuari me Vlashin dhe ky i fundit i rikthehet përsëri Gracianos. Ai fillon që ta kritikojë dhe i thotë që të mos bëjë më shaka e ngacmime për gjëra të tilla. I nervozuar Vlashi thotë se kur i prekin familjen dhe njerëzit e tij të dashur, nuk do t’ia dijë për asgjë tjetër. “Nuk pyes më edhe sonte dal nga këtu, kjo është një aventurë jashtë është jeta ime” thotë Vlashi më tej. Graciano vazhdon që t’i thotë që të mos i marrë kaq seriozisht gjërat, ndërsa Vlashi e fajëson duke i thënë se shakatë e tij të papjekura çuan në një zënkë serioze midis tij dhe Dolorezës.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Graciano the conversation again reopened the debate with Dolorezën Vlash. He asked why there was Vlashi to debate because, according Doloreza citing his former girlfriend, because it has not named the family. Vlashi says that she is as close as his family. Doloreza located in the living room says wryly, "Graciano who has nothing with me to discuss with me and not with each other." Vlashi angry again and starts arguing with Dolorezën even harder than before. Vlashi Dolorezës asks that she not talk for that matter and I do not ironic because this is still bothering him even more. Doloreza continues with its irony and says she can speak when he wants and what he wants. In the debate over Doloreza Vlash says "talk that will you also be the protagonist" and Vlashi starts screaming "sit down and see your problems, you are not female and therefore react differently to you." Dolorezës Vlashi says that she tries to respect as he has done well in past days, while other residents to intervene to extinguish their debate. Doloreza stopped debating with Vlashi and the latter repeats Gracianos. He begins to criticize and say not to make jokes about things such harassment. The nervous Vlashi says that when people touch his family and loved ones, does not care about anything else. "I do not even ask me get out of here tonight, this is an adventure outdoors is my life," says Vlashi further. Graciano continues to say that it does not take things so seriously, and blames Vlashi saying that his jokes immature led to a serious quarrel between him and Dolorezës.

No comments:

Post a Comment