Wednesday, 21 March 2012

Graciano thotë se ka kryer marrëdhënie seksuale me Lorenën;- Arbëri-Lorenës “Kështu sillesh edhe jashtë?”

Graciano, Lorena, Françeska, Meti, Arbëri dhe Anila ndodhen në oborr dhe bisedojnë për marrëdhëniet në çift. Graciano thotë se ai dhe Lorena kanë vendosur që të mos jenë më bashkë sepse nuk ishte e këndshme që ata t’i bashkonte vetëm nata dhe kështu sonte Lorena ka fjetur vetëm. Françeska thotë se pyetjet që bëjnë disa nga banorët janë absurde në lidhje me ato që mund të kenë ndodhur brenda një çifti në shtëpi. “Nëse ju intereson hajdeni dhe shiheni poshtë jorganit se çfarë bëhet” thotë Françeska. Graciano nga ana tjetër nuk mendon si ajo dhe fillon të flasë për marrëdhënien e tij me Lorenën.

Arbri e pyet Gracianon drejtpërsëdrejti nëse midis tij dhe Lorenës ka pasur marrëdhënie seksuale dhe Graciano i përgjigjet “PO”. Ai thotë se bashkë me Lorenën kanë bërë gjëra të cilat njerëzit në jetën e përditshme sot i bëjnë edhe jashtë shtëpisë. “Kam ardhur këtu, të puthem, të përqafohen, të zihem ... edhe të kapem për flokësh dhe deri tani vetëm kjo e fundit më ka mbetur pa bërë” thotë Graciano

Porsa i përket marrëdhënies me Lorenën ai thotë se midis tyre nuk ka ndjenjë nuk ka dashuri, por vetëm një pëlqim fizik dhe Lorena thotë njëjtën gjë si Graciano.
Ndryshe nga ata mendon Arbëri ai thotë se kjo që thonë ata tingëllon shumë keq për Lorenën dhe shprehet “unë kur të dal jashtë t’i them Lorenës a të pëlqen fiziku im?”. Graciano i përgjigjet Arbrit me pyetje “po të kishe një person këtu brenda dhe të krijohej mundësia për të gjitha, nuk do i bëjë” dhe Arbëri i përgjigjet “sigurisht” dhe mundohet që t’i shpjegojë mendimin e tij. Meti ndërhyn për të sqaruar atë që donte të thoshte Arbri dhe shprehet “ai po thotë se nuk mund ta sillet kështu pa e dashur një njeri”.

Arbëri pyet Lorenën nëse ajo sillet kështu edhe kur është jashtë, nëse ajo edhe jashtë krijon marrëdhënie të tilla si me Gracianon, pa ndjerë për një djalë. Lorena i thotë se nëse e ndjen diçka atëherë e bën. Arbëri e ngacmon me ironi duke nënkuptuar se ajo shkon në marrëdhënie intime me një mashkull qoftë edhe pa ndjerë për të, por Lorena e mohon një gjë të tillë dhe atëherë Arbëri i thotë “ja pra që nuk qenke e njëjta si jashtë, si këtu brenda”.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Graciano, Lorraine, Francis, Matthey, Arber and Anila are in the yard and talk to the couple relationship. Graciano said he and Lorraine have decided to no longer be together because it was not pleasant for them to unite only night and tonight so Lorena has slept alone. Francis says that the questions that make some of the residents are absurd in relation to those that may have occurred within a couple at home. "If you are interested come on down and see what the quilt is done," says Francis. Graciano on the other hand feels like it and starts talking about his relationship with Lorenën. Arbri Gracianon asked directly if between him and Lorraine has lain and Graciano respond "YES". He says that with Lorenën have done things that people in everyday life today do outside the house. "I came here, the neck, to hug, to broil ... cling to the hair and so far only the latter is left without "says Graciano Once the relationship with Lorenën he says that among them there is no sense of love, but only a natural liking and Lorena says the same thing as Graciano . Unlike those Arber thinks he says that what they say sounds very bad for Lorenën and says "I do when I go out to Lorraine or like my physique?". Know Graciano responds to questions "if you had one person in here and create opportunity for all, will not do" and Arber responds "of course" and tries to explain his opinion. Matthey intervene to clarify what is meant Arbri and says "he is saying he can not behave like that without loving a man." Lorenën Arber asked if she is so even when it is outside, even if it creates such outside as Gracianon, without feeling for a guy. Lorena says that if something feels it does. Arbëri harassing ironically implying that it runs in an intimate relationship with a man even without suffering for it, but Lorraine denies such a thing and then Arber says "That's not it the same as outside, as in here ".

No comments:

Post a Comment