Sunday, 27 May 2012

Del Ermali, Françeska, Genta e Liami; Fitues i Big Brother 5 Arbri


Surpriza për Arbrin, takohet me nënën

Është koha të flasim për Arbrin, është hera e parë që një kosovar shkon në finale, ai është spikatur si një banor me shumë energji, me shpirtin e garës dhe me argumentet që si kanë munguar asnjëherë.

Arbana kërkon lidhjen me shtëpinë dhe flet me Arbrin e pyet si ndihet, dhe sa e vështirë ka qenë për të moskomunikimi me të afërmit e tij.

E fton të dali në oborr, sepse do shohim diçka , aty shohim 6 telefona celular
Bie telefoni Arbri duhet të gjejë telefonin e saktë që ta çoj në takimin me nënën e tij.
Arbri takohet me nënën e tij dhe të dy shijojnë një performanc të këngës “Modher” që është enkas për të.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to speak to Know, is the first time that a Kosovar Finals, he was prominent as a resident with more energy, the spirit of competition and the arguments that as they never miss. Arbana requires connection to the house and talks to Know and asks how it feels, and how difficult it was to moskomunikimi with his relatives. And invites to appear in court, they will see something, see it 6 mobile phones phone Arbri Falls to find the exact phone to lead the meeting with his mother. Arbri meets with his mother and the two enjoy a performance of the song "Modher" that is tailored to.

Surprizë për Gentën, takimi me Eltonin

Është koha të flasin për Gentën e cila ka qenë një nga banoret më të komentuara të BB, e cila kjo përvojë për të ka qenë tepër të veçantë.

Arbana kërkon lidhjen me shtëpinë, flet me Gentën dhe e pyet si ndihet, dhe cili është personin që i ka munguar më shumë. Ajo e fton të dali në oborr dhe të shohë në projektor.

Arbana e pyet për Eltonin dhe për lidhjen që ka me të dhe tregon që edhe ai bënë bejte,
Eltoni ka shkruar vargje për Gentën dhe është bërë i famshëm tashmë, ka bërë dhe një videoklip dhe është bërë shumë i famshëm.

Arbana i thotë shohim videoklipin e Eltonit që ia ka kushtuar Gentës, takohet me Eltonin.

- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk about Gentën which has been one of the residents commented on the WB, which this experience has been very special. Arbana requires connection to home, talking with Gentën and asks how it feels, and who is the person who has missed more. She invites him to appear in court and see the projector. Arbana Eltonin ask for and to connect with and that shows that he became House, Elton has written verses to Gentën and has become famous now, has done a video and has become very famous. Arbana see video clip of Elton says that he has devoted Gentes, Eltonin meet.

Surpriza për Mandin, takimi me Evelinën dhe propozimi për martesë

Është koha të flasim për Mandin, që të gjithë e njohim si Liamin e Big Brother, rrugëtimi i tij ka qenë si një film, i cili fillon që jashtë, ditën kur ai vendosi të hyjë në BB, gjithçka ka ndodhur shumë shpejt ku ai nuk pati as mundësinë të çmallej me familjarët e tij.

Ai ka lënë shumë gjera për këtë BB, punën, muzikën, dhe Evelinën; e cila nuk ka qenë dakord në fillim për hyrjen e tij në BB

Arbana kërkon lidhjen me shtëpinë, flet me Liamin dhe e pyet si ndihet, ai i thotë që në dhomën e rrëfimit ke folur për një person shumë të veçantë në zemrën e tij.

Arbana e fton të shohë në monitor dhe pas kësaj të dalë në oborr, aty e gjen një atmosferë shumë të bukur zbukuruar me lule. Arbana e fton të vendoset përball projektorit.


Klip Evelina me makinë, në fund të klipit del makina që çan perdet me Evelinën.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk to Mandi, who all know how Liamin Big Brother, his journey has been like a movie, which starts out, when he decided to enter the BB, everything happened very quickly, where he was neither able to çmallej with his family. He has left a lot to this BB, performance, music, and Evelinën, which has not been agreed at the beginning of its entry into BB Arbana requires connection to the house, talking with Liamin and asks how it feels, he tells that story in the room you talking about a very special person in his heart. Arbana invites to see on the monitor and after that come into the yard, where one finds a very nice atmosphere decorated with flowers. Arbana invites placed opposite the projector. Evelina Clips car at the end of the clip out with machines that plow Evelinën hangings.

Surprizë për Ermalin, copëza kujtimesh për të, si dhe takimi me shokët

Është koha të flasim për Ermalin, një banor që i ka dhënë shumë shtëpisë së BB-së, duke qenë se gjithnjë ai ka qenë shumë koherent dhe i drejtpërdrejtë në çdo diskutim në shtëpi, ai është i vetmi konkurrent që s’ka qenë asnjëherë në nominim, mbrëmja e sotme është përballja e parë me publikun.

Arbana e pyet si ndihet që s’ka qenë asnjëherë në televotim.
Ajo i thotë që ti na ke treguar ca histori gazmore në konfesional, e fton të shohë në monitor,

Arbana e fton më pas të dali jashtë ku aty gjenden disa kuti ku Arbana e fton që t’i hapë një e nga një, e para është një biçikletë, e dyta karroca me kushineta dhe e treta një unazë nga gjyshja saj, ndërsa kutia e fundit me e veçanta dhe më e madhe se të tjerat dhe e fton që ta hapë dhe aty gjenden shokët e tij.
Ku Arbana i fton të shohin në monitor një klip për Memaliajin të gjithë së bashku.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk about the meda, a resident who has given many BB's house, because he has always been very coherent and straightforward in any discussion at home, he is the only competitor who has never been in nomination, evening, today is the first encounter with the public. Arbana asks how he is feeling that has never been in televotim. It means that you have shown us some funny stories in the confessional, invites to see on the monitor, invites Arbana then go outside where there are several boxes which invites Arbana to open one by one, the first is a bicycle, cart second and third bearings with a ring from her grandmother, while the last box with special and larger than others and invites him to open and there are his friends. Where Arbana inviting to look at Memaliajin monitor a clip for all along.

Surprizë për Françeskën, takohet me motrën dhe sfilatë

Arbana përgëzon Françeskën, ajo është më e vogla e këtij audicioni dhe banorja më e re që shkon në finale të Big Brother në këto audicione të BB
Arbana fton Françeskën të shohë një klip me eksperiencën e saj në BB.

Arbana flet me Françeskën, dhe e pyet sa do i mungojnë sfilatat para pasqyrës kur të dalë, ti na ke treguar në konfesional për një tjetër bukuroshe të familjes suaj e cila të mungon shumë, ai e fton të shohin ë monitor
Arbana e pyet për Denisën nëse ajo ka qenë në ndonjë sfilatë , duke qenë se përmasat e saj janë të një modeleje.

Arbana e fton të dalë jashtë dhe aty të shohin ë sfilatë live, në fund surprizë motra e Françeskës me një fustan në dorë, ato takohen. Fustani është për Françeskën nga Geraldina Sposa , ku ajo i ka propozuar të jetë pjesë e sfilatave të saj,
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana praises Francesca, it is smaller than this audition and the new residents going into the final of Big Brother in the auditions of BB
Arbana invites Francesca to see a clip with her ​​in the BB experience. Arbana speaks with Francesca, and asks how much money is missing sfilatat statement when you run, you have revealed to us in another confessional for your lovely family who are absent more, he see and monitor calls and asks for Denisën Arbana if it has been in a fashion show, because its dimensions are a modeleje. Arbana invites out there and see the live fashion show, a surprise late sister Françeskës with a dress in hand, they meet. Wrapper is Francesca from Geraldine Sposa, where it has proposed to be part of her fashion show,