Tuesday, 20 March 2012

Genta-Gracianos: “Nuk po të njoh më”; Françeska: “Të eleminohet Klaudja”

Teksa disa nga banorët janë duke u marrë me punët e shtëpisë, mes Gentës e Graciano lind një zënkë e vogël për motive të dobta. Graciano po fshin sallonin, ndërsa Genta e kritikon për mënyrën e të pastruarit. Ai thotë: “S’të pëlqen ty?”, e Genta mbetet keq, dhe shprehet se nuk e kupton këtë mënyrë të të folurit të Gracianos karshi saj. Ajo thotë: “Nuk po të njoh më, ne këto përgjigje që më jep”, e Graciano përgjigjet se nuk mund ta përkëdhelë gjithë ditën. Më pas, Liami afrohet pranë tij dhe vazhdon me pastrimin që po bënte Graciano.

Më pas, një pjesë e madhe e banorëe qëndrojnë në kopësht duke biseduar. Françeska i pyet banorët se cili banor mendojnë se do të largohet e Graciano përgjigjet: “Do të eleminohem unë, këshu e mendoj”. Anila shprehet se e dinte që Françeska do t’ia bënte këtë pyetje e shton se këtë përgjigje duhet ta japin banorët që nuk janë në nominim, sepse i shikojnë nga jashtë të nominuarit. Françeska shprehet se mendon që do të dalë Klaudja e Arbri jep të njëjtin mendim. Vlashi afrohet pranë banorëve e Françeska i drejton të njëjtën pyetje. Vlashi përgjigjet se nuk e ka menduar fare këtë gjë.

Françeska shprehet për nominimet se Lorena është e qetë, Klaudja ka qenë pasive ndërsa Ermira ka folur me banorët. Arbri i thotë Anilës se do të largohet këtë javë, pasi e ka marrë malli për gjyshen e duhet të shkojë në shtëpi. Anila shprehet se të gjithë do të ikin një e nga një, por Arbri insiston se këtë javë është rradha e Anilës.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
While some residents are dealing with household chores among the Graciano Gentes born small for a fight weak motives. Graciano is Wipes salon, while criticizing Genta way of purifying. He says: "featureless like you?" And left with Genta, and says he does not understand this way of speaking against her Gracianos. She says: "I am not acquainted, in these responses gives me" and Graciano can not answer that all day long caressing. Then, go near his Liami and continues with cleaning was making Graciano. Subsequently, a large part of the residents of stay in the garden talking. Francis asks residents think that the resident will leave the Graciano replied: "I will eleminohem, Keshun think." Anila said he knew that Francis would do to this question added that this answer must provide residents who are not in the nomination, because I watch from outside the nominee. Francis says he thinks that will come out of Arbri Claudia gives the same opinion. Vlashi approaches the residents of Francis directs the same question. Vlashi responses that did not quite think so. Francis said the nomination that Lorena is smooth, Claudia has been passive while Ermira has spoken with residents. Arbri Anilës says she will leave this week, having to miss my grandmother to go home. Anila says that all will go one by one, but insists that this week Arbri is Anilës turn.

No comments:

Post a Comment