Wednesday, 21 March 2012

Françeska demaskon lojën e Liamit;- Anila debaton me Klaudjan ani

Françeska, Liami dhe Ermali ndodhen në tavolinën e ngrënies dhe vazhdojnë të diskutojnë për lidhjen e Ermalit dhe Françeskës. Françeska i thotë Liamit se ajo e ka kuptuar shumë mirë lojën e tij, por nuk ka për ta lejuar që ai t’ia arrijë qëllimit. Ndërsa Ermali sqarohet me Liamin françeska kërkon qetësi dhe i thotë Liamit “loja jote ishte kjo që ti më zgjodhe për Ermalin unë të lidhesha me të dhe më pas ai të dilte keq përpara njerëzve”. Liami nuk e mohon atë që thotë Françeska, por thotë vetëm “ç’rëndësi ka kjo”.

Ermali vazhdon edhe pak më gjatë debatin me Liamin duke i thënë se ai po shfrytëzon për lojë disa gjëra të cilat për të tjerët janë shumë serioze. “të kam thënë edhe një herë tjetër, mos luaj me gjëra serioze” thotë Ermali, ndërsa Liami vazhdon që të hajë duke u qëndruar deri në fund mendimeve të tij.

Më pas banorët ulen të gjithë në dhomën e ndenjes dhe pas debateve të gjata fillojnë të diskutojnë për paratë dhe bamirësinë gjatë kësaj kohe lind një tjetër debat që këtë herë ndodh midis Anilës dhe Klaudjas. Klaudja në një moment thotë se do t’i çonte të nominuarit në një ishull dhe pa mbaruar mirë fjalën Anila i thotë “pse shprehesh me kaq urrejtje, Çfarë të ka bërë Anila ty”. Dy vajzat debatojnë për disa minuta ku Anila akuzon Klaudjan se shprehet me ironi ndaj banorëve të tjerë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Francis, Liami and Ermali located at the dinner table and continue to discuss and Françeskës meda connection. Liamit Francis says that she has understood very well his game, but not to allow him to reach the goal. As explained by Liamin Ermali Francis urges calm and says Liamit "Your game was it that you are choosing to meda I I contact and then it went bad before people." Liami not deny what Francis says, but says only "cares that." Ermali continues a little longer with Liamin debate, saying that he uses to play some things which others are more serious. "I have spoken once again, not to play with serious things," says Ermali, while continuing to eat Liami being stayed until the end of his thoughts. Then all the people sit in the living room and after long debates begin to discuss money and charity during this time another debate arises that this time occurs between Anilës and Klaudjas. Claudia at one point says he will lead the nominees on an island and no finished good word Anila says "why so express hatred, Anila What did you." Two girls for a few minutes debating where Anila accuses Klaudjan that ironically says to other people.

No comments:

Post a Comment