Wednesday, 21 March 2012

Liami flet për të dashurën në Gjermani, ndërsa Arbri rrëfen për dashurinë e humbur

Liami është ai që hap i pari Provën e Dashurisë. Ai edhe një tjetër herë tregon për të dashurën që ka në gjermani. Liami ulet pranë zemrës me krahë që simbolizon një dashuri që gjendet larg, një dashuri në pritje dhe tregon shkurtimisht se si është njohur me vajzën që e pret jashtë. Ai ka folur shpesh për të dhe të gjithë banorët e dinë historinë e tij, por edhe një herë ai thotë se ajo dashuri është shumë e rëndësishme për të.

Liami përfundon shpejt dhe ia le radhën Arbrit. Arbëri ulet pranë zemër se thyer dhe fillon të tregojë për dashurinë e tij të mbyllur tashmë. Arbëri tregon se ka dy dashuri të tilla, por për të parën nuk mundet të flasë sepse ajo vajzë tashmë ka krijuar një familje dhe nuk do që të flasë për dhe kështu flet për historinë e tij të dytë.

Arbëri thotë se parapara disa kohësh ka njohur një vajzë që nuk ishte nga Prishtina, por që studionte aty. Ai thotë se me të pasi u njohën nëpërmjet shoqërisë së përbashkët që kishin, krijuan një lidhje të bukur që zgjati për disa kohë edhe me dijeninë e familjeve të tyre.
Arbri tregon se fundi i dashurisë së tij erdhi për shkak të distancës që u krijua midis tyre pasi ai u largua për në Amerikë. “ndryshimi i kohës bënte që ne shpesh të mos flisnim dot në orare të duhura dhe pas disa muajsh vura re që ajo po largohej” thotë me trishtim Arbri.

Ai tregon se në fund nëpërmjet një shoqeje kuptoi se ish-e dashura e tij nuk donte të vazhdonte më tej lidhjen e tyre. arbri thotë se kur u kthye e kërkoi ish-të dashurën, por në telefonin e saj iu përgjigj e motra e cila i kishte thënë se ajo nuk donte të fliste dhe se kjo ishte më e mira për të dy. “Tash ka kohë që nuk mundem me u lidh me një vajzë seriozisht” e mbyll rrëfimin e tij arbri dhe të tjerët duartrokasin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Liami is he who opened the first Evidence of Love. It once more shows that girlfriend in Germany. Liami sits near the heart with wings that symbolizes a love that far, a love waiting and briefly shows how it is known to the girl that waits outside. He has spoken frequently to all residents and know his story, but once again he says that love is very important to. Liami ends soon and let him Know row. Arber sits beside the broken heart and begins to show his love for already closed. Arber shows that there are two such love, but the former is unable to speak because the girl has already created a family and does not want to talk about and so tells the story of his second term. Arber says he has known some time specified a girl who was not one Pristina, but that study there. He says that after meeting with the company through a joint that had created a beautiful relationship that lasted for some time even with the knowledge of their families. Arbri shows that the end of his love came about because of the distance that was created between them after he left for America. "The time difference meant that we often can not speak the appropriate schedules and after several months I noticed that she was leaving," says sadly Arbri. It shows that in the end by a former shoqeje realized that his girlfriend did not want further continue their relationship. arbri says that when he returned and asked the ex-girlfriend, but her phone's sister replied that he had said that she wanted to speak and that it was best for both. "Now is the time that I was not connecting with a girl seriously" and closed his account arbri and others applaud.

No comments:

Post a Comment