Tuesday, 20 March 2012

Ermali tregon për të dashurën jashtë dhe pasigurinë e tij

Ermira në bisedë me Ermalin, i tregon edhe për bisedën që kanë pasur lidhur me të, duke i thënë: “Qen je, maskara fare”. Ai fillon që t’i flasë për veten, duke i thënë se ka pasur një lidhje jashtë, por nuk është i sigurt nëse mund ta konsiderojë të tillë, pasi nuk ka pasur një tjetër për ta krahasuar se me kë ndihet më mirë. Ai thotë se në një farë mënyrë me Françeskën po teston të qentë i lidhur. Ai tregon për vajzën që ka jashtë shtëpisë, duke thënë se ajo është dy vjet më e madhe se ai dhe kjo është në një farë mënyre një arsye që nuk e bën të ndihet mirë. Atij i pëlqejnë disa gjëra nga Françeska, por nuk është ende i sigurt për atë që do të ketë, prandaj edhe shpesh është i paqartë lidhur me këtë temë.

Ermali vazhdon të flasë për veten, duke thënë se nuk është i sigurt për atë që do të ketë dhe se ka frikë se mos është duke gabuar. Vajzat mendojnë se kur gjen njeriun e duhur je vërtet njeri shumë i lumtur dhe nuk mund të mendosh njëkohësisht për një njeri tjetër.

Ermali tregon se ka bashkëjetuar për një muaj me vajzën jashtë shtëpisë dhe se ajo dyshonte që ai mund të lidhej me dikë në shtëpi, por Ermali i jepte siguri. Ai nuk dëshiron që ta zgjatë më shumë këtë bisedë dhe as që ta bisedojë me ndonjë banor tjetër në shtëpi.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
in conversation with meda Ermira, tells of a conversation that had related to him, saying: "You dog, blackguard at all." He begins to talk about himself, saying that there was a link off, but is not sure whether you can consider this, as there was another relative to who they feel better. He says that in some way with Francesca is tempting to dogs tied. He tells the girl that has outside the home, saying it is two years older than him and this is somehow a reason that does not feel good. He likes some things from Francis, but not yet sure what will be, therefore it is often unclear on this subject. Ermali continues to talk about himself, saying he is not sure what will have and that is afraid of is wrong. Girls think that when you find the right man very happy man indeed and can not simultaneously think about another man. Ermali shows that coexisted for a month with the girl outside the house and that she doubted that he could be connected with someone at home , but certainly gave Ermali. He wants it to last longer this conversation or talk to any other home resident.

No comments:

Post a Comment