Tuesday, 20 March 2012

Liam dhe Ermira debatojnë me Lorenën:- Liami “Lorena ty s’të njohin shumica këtu brenda”

Banorët ndodhen në tavolinën e ngrënies dhe djemtë ngacmojnë Anilën duke i thënë me ironi se ajo ha shumë. Një pjesë e tyre komentojnë sjelljen e Anilës, pasi u bën çudi që ajo nuk ofendohet e as nuk debaton me djemtë që e tallin. Një gjë të tillë bëjnë edhe Liami dhe Ermira. Ata janë ulu pranë njëri-tjetrit dhe ndërsa flasin për lojën e djemve ndaj Anilës dëgjojnë që Lorena e ndodhur përballë tyre i imiton duke bërë “pësh, pësh, pësh”.

Liamit dhe Ermirës nuk u pëlqen reagimi i Lorenës dhe nisin një debat me të. Liami i thotë Lorenës se ajo nuk flet dhe se duhet ta shohë veten se si sillet. Lorena nuk i pranon fjalët e tij dhe me ironi ia kthen “shihem shpesh në pasqyrë”. Liami i thotë Lorenës që të flasë dhe jo të bëjë pasthirrma, sepse banorët e tjerë nuk e njohin akoma dhe shprehet “ty s’të njohin shumica këtu”.
Në bisedë ndërhyn Ermira e cila i kërkon shpjegime pse ajo bërin një veprim të atillë kundër saj dhe Liamit. “Ma shpjego pak çfarë ishte ajo pësh-pësh që the, se nuk e kuptova” i thotë Ermira Lorenës.

Lorena sqaron Mirën dhe Liamin se ajo e tha atë gjë sepse i pa që ata po pëshpërisnin për Anilën dhe duke i pasur përballë ajo e vuri re shumë mirë sjelljen e tyre. Liami i thot5ë se ajo nuk kishte pse të reagonte ashtu sepse edhe ajo po qeshte me Anilën dhe ata të gjithë po ia thoshin Anilës gjërat në sy. “Unë j’u pashë dhe thjesht shpreha mendimin tim” thotë Lorena dhe Liami i përgjigjet “pësh-pësh, është një mendim Lorena?!”.

Lorena u thotë se ajo e arriti qëllimin e saj, pasi ata reaguan ndaj një pëshpërime që ajo bëri. Në debat përfshihen edhe të tjerë. Kështu Klaudja i thotë Lorenës se ajo dhe të tjerët duke qenë në nominim dhe duhet të flasin, por jo për gjëra të kota.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents are at the dinner table and the boys tease Anilën saying ironically that she eats a lot. A part of their behavior Anilës comment, after which it does not surprise nor offend the debates with guys who mock. Do such a thing even Liami and Ermira. They sit near each other and talk about the game while the boys to hear that Lorena's Anilës Faced imitates them doing "pish, pish, pish". Liamit and Ermirës did not like the reaction of Lorraine and start a debate with . Liami Lorraine says that she does not speak and they need to see yourself how it behaves. Lorena does not accept his words and ironically turn "shihem often mirror." Lorraine says Liami to speak and not make moans, because other people do not know yet and says "you know most featureless here." In conversation interferes Ermira which requires explanation why she made ​​such an action against Liamit her. "Tell me a little what was it that the pish-pish, that I did not understand," says Lorraine Ermira. Lorena Liamin descriptive and that she told him anything because he saw that they whispered to Anilën and having it in front of observed their behavior very well. The thot5ë Liami it has nothing to react so well because she was laughing with Anilën and they all say it Anilës things are in the eye. "I used to saw and simply expressed my opinion," says Lorena and responds Liami "pish-pish, Lorena is a thought?". Lorena tells them that she reached her goal, as they reacted to a whisper that she did. The debate also included others. So Claudia Lorraine says that she and others being in nomination and must speak, but not vain.

No comments:

Post a Comment