Saturday, 24 March 2012

Mbyllet televotimi; është koha të flitet për dashurinë në BB5

Pas publicitetit, Arbana shpall zyrtarisht televotimin për gjashtë banorët e nominuar të javës dhe kërkon lidhjen me shtëpinë, ndërkohë që banorët vazhdojnë të debatojnë.

Tashmë ka ardhur momenti që të flasim për dashurinë në Big Brother të cilën Arbana me shaka thotë “do të flasim për respektin” duke bërë që të krijohet situatë humori për këtë. Bëhet fjalë për provën e dashurisë e cila zbuloi disa histori të pathëna sidomos Erioni, Ermali dhe Klaudja, të cilat ndikuan në zhvillimin e mëtejshëm në marrëdhëniet midis atyre që deri në atë moment shiheshin si çifte.

Më pas vetëm në studio shfaqet klipi i Provës së Dashurisë dhe disa nga thashethemet dhe debatet që pasuan këto histori.
Pas klipit Arbana pyet banorët për situatën që ndodhen tani. Françeska thotë se ajo u mërzit nga historia që tregoi Ermali, por rëndësi ka që tashmë ata janë përsëri bashkë. Graciano thotë se ai dhe Lorena tentuan që të largoheshin, por përsëri janë bashkë.
Ndërsa Erioni shpjegon se nuk kishte folur për historinë e tij sepse kjo kishte qenë një dëshirë e tij në radhë të parë dhe një kërkesë e vajzës jashtë për të mos e përfshirë atë në BB.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After publicity, officially announces Arbana televotimin nominated for six residents of the week and requires connection to the house, while residents continue to debate. Now the time has come to talk about love on Big Brother which Arbana playfully says "we'll talk about respect" to bring humor to create this situation. It is about proof of love which revealed untold stories especially Erion Ermali and Claudia, which led to further development of relations between those who up to that moment were seen as couples. then appear only in studio clip of Proof Love and some of the rumors and debates that followed the story. After Arbana clip asks residents about the situation you are now. Francis says that she became upset by the story that showed Ermali, but the significance is that now they are back together. Graciano and Lorena says that he tried to leave, but are together again. As explained Erion had spoken about his story because it had been a wish of his first daughter and a request out for not including it to BB.

No comments:

Post a Comment