Tuesday, 20 March 2012

Banorët Françeskës: “S’ke siguri për lidhjen me Ermalin”; Françeska: “E prisja këtë”

Banorët shkojnë në sallon dhe fillojnë që të diskutojnë me njëri-tjetrin për lidhjet dhe për tradhtinë që mund të lindë brenda një çifti. Ndërsa Meti dhe Erioni dalin në kopsht dhe diskutojnë me njëri-tjetrin për luftërat që janë bërë nëpër botë. Meti tregon për luftën në Kosovë dhe mënyrën se si e ka përjetuar ai, duke marrë parasysh moshën e vogël që kishte. Ai tregon se ishte vetëm 10 vjeç.

Liami Ermira dhe Vlashi diskutojnë me njëri-tjetrin për motrat dhe vëllezërit e tyre. Liami thotë se ka tip të ndryshëm nga Vëllai i tij, por përshtatet mirë me të dhe e toleron kur është nevoja. Sipas tij, ndikon shumë kultura familjare, për marrëdhëniet brenda familjes.

Disa nga banorët si Graciano, Anila, Françeska dhe Lorena. Dalin në kopsht dhe fillojnë të diskutojnë për sa i përket lidhjes midis Ermalit dhe Françeskës. Anila thotë se Françeska nuk ka siguri për lidhjen e saj me Ermalin, ndërsa Françeska shprehet se e ka ditur që do të kishte këtë reagim nga Ermali dhe se kjo gjë nuk i ka bërë aspak përshtypje. Anila mendon se një femër duhet të ketë siguri te një mashkull para se të lidhet me të, por Françeska thotë se që në fillim është nisur vetëm nga fakti që e pëlqen Ermalin dhe se mund të priste gjithçka. Ajo thotë se pret që vetëm ta njohë më mirë Ermalin dhe asgjë më tepër, por nëse ai do të vendoste që gjithçka të mbaronte me kaq, ajo do të pranonte, pavarësisht se do të ndihej keq.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents go to the salon and begin to discuss with each other for connections and treachery that can born within a couple. While Matthey and Erion out in the garden and discuss with each other about the wars that are made ​​around the world. Matthey shows the war in Kosovo and how he has experienced, given the small age he had. He reveals that he was only 10 years. Liami Vlashi Ermira and discuss with each other for their sisters and brothers. Liami says it has different type from his brother, but fits well with and tolerate when needed. According to him, culture affects family relations within the family. Some locals as Graciano, Anila, Francis and Lorraine. Emerge in the garden and begin to discuss in terms of connectivity between meda and Françeskës. Anila says that Francis has no security for its connection with the meda, and Francis said he knew who would have that reaction from Ermali and that it did not make no impression. Anila thinks that a woman should have the reassurance of a man before he connects with, but Francis says that starting early is just like the fact that the meda and everything that can be expected. She says she expects to know better just meda and nothing more, but if he would put everything to finish with that, it would accept, though would feel bad.

No comments:

Post a Comment