Tuesday, 20 March 2012

Komente për debatin; Liami: “Isha një javë në burg, meritoja një pulë”

Liami fillon që të bisedojë me Vlashin lidhur me debatin. Ai i tregon për fjalët që ka përdorur Françeska, ku ndër të tjera e ka quajtur ordiner. Vlashi thotë se debati ishte me baza, veç fjalëve që janë përdorur. Më pas Liami del jashtë, ku është Françeska dhe pasi dëgjon komentet e saj për të, i bën të qartë se nëse ajo do të vazhdojë me ofendimet dhe intrigat e saj, atëherë ai ka për t’ia kthyer me të njëjtën monedhë. “Mosha ka bërë të vetën”, ia kthen Françeska. Pas fjalëve të fundit, Limi hyn brenda, suke e lënë jashtë Françeskën të nervozuar.

Pasi ikën Liami, Françeska i tregon Arbrit detaje nga debati. “Kur nuk kë çfarë të thuash, mos fol sa për të thënë”. I thotë Feançeska me inat Arbrit.

Më pas Graciano hyn brenda dhe fillon që të dëgjojë versionin e Liamit, duke përkrahur Françeskën. Liami i sqaron se ka qenë për një javë në burg dhe ka të drejtë që të marrë diçka më vete nga buxheti i tij. “Pse i ke me emër ti kështu?”, ia kthen Graciano. Liami i bën të qartë se nuk ka pse të harxhojë kohën kot, nëse ai nuk është duke logjikuar.

Françeska e nervozuar shkon ën pishinë dhe fillon që të komentojë për debatin mëparshëm. Genta mendon se Françeska i ka thënë shuam fjalë ofenduese, pro Françeska ia pret shkurt, duke i thënë: “Kur nuk ke dëgjuar gjë, rri më mirë Genta”.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Liami starts to talk about the debate Vlashi. He tells her about the words used Francis, where among other things called ordinary. Vlashi says that the debate was based, but words that are used. Then Liami coming out, where Francis and after hearing her comments about it, makes it clear that if she would continue with its intrigues and insults, then he has to return to the same coin. "Age has made ​​himself" Francis returns. After last words, Limi enters, leaving out Francesca suke nervous. After leaving Liami, Francis Arber shows details of the debate. "When you are what you say, do not talk much to say." I said angrily Feançeska Know. then Graciano comes in and starts to hear Liamit version, supporting Francesca. Liami explains that it has been for a week in jail and has the right to take something separate from his budget. "Why have you named that?" Turn Graciano. Liami makes clear that there is no reason to spend time in vain, if he is not logjikuar. Francis nervously runs HAVE pool and starts to comment on the previous debate. Genta believes that Francis told shuam insulting pro Francis awaits him in February, saying: "When you have not heard anything, Genta steer better."

No comments:

Post a Comment