Tuesday, 20 March 2012

Debat mes Liamit e Françeskës; Arbri-Françeskës: “Mirë ta bëri”

Pasi Liami gatuan dy pulat dhe shkon e u thotë banorëve se ato janë pjesë e buxhetit të tij, sepse nuk ka blerë cigare apo ndonjë asortiment tjetër që banorët kanë porositur, fillon një debat midis tij dhe Françeskës. Ai i thotë, duke e filluar bisedën me shaka, se nuk do t’i japë nga mishi i pulës, por nga kjo fillon një debat që vazhdon për minuta të tëra, duke u ofenduar me njëri-tjetrin. Ata fillojnë të vënë në dukje të metat e njëri-tjetrit duke u munduar që të nervozojnë njëri-tjetrin dhe të bëjnë që të dalë nga vetja. “Mos u kap me mua, shko kapu me Ermalin”, i thotë Liami si për t’i treguar asaj se është duke fituar fansa vetëm nga fakti se është lidhur me Ermalin. “Me Ermalin merrem në darkë unë, ti shko merru me fantazmën tënde!”, i thotë Françeska, duke i kujtuar faktin që ai është vetëm.

Më pas Françeska del në oborr dhe komenton debatin që pati, me banorët e tjerë. Françeska thotë se nuk është duke luajtur me Ermalin në krah, ashtu siç ishte duke e akuzuar Liami, sepse nëse do të ishte kështu, Ermali do t’i kishte dalë në mbrojtje gjatë debatit. “Për mua ai është një urith”, thotë Françeska për të, ndërsa Arbri, i cili ndodhet atje, ia kthen: “Mirë ta bëri”. Françeskës nuk i pëlqen komenti i tij dhe ia kthen: “Të kërkoi njeri mendim ty?!”. Graciano i kërkon Arbrit që të mos e nervozojë më tepër Françeskën sepse sapo ka debatuar.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
After Liami cooks two chickens and people go and say that they are part of its budget, because it does not buy cigarettes or any stock other people have ordered, starting a debate between him and Françeskës. He says, beginning a conversation with jokes, he would not give out chicken, but this starts a debate that goes on for minutes in all, being offended with each other. They start pointing out the shortcomings of each other trying to nervozojnë each other and make out of ourselves. "Do not grab me, go to meda Cleave," says Liami how to tell her that is gaining fans just by the fact that it is associated with meda. "With meda dinner I dabble in, you go locally with your ghost!" Says Francis, reminding the fact that he is alone. Later Francis commented out in the yard and the debate that had, with other residents. Francis says he is not playing with meda side, as was accusing Liami, because if that were the case, Ermali would have come to the defense during the debate. "For me he is a mole," says Francis to while Arbri, who is there, turn: "Well I did." Françeskës not like his comments and return: "The man asked you thinking?". Know Graciano asks not to frustrate rather because Francesca has just debated.

No comments:

Post a Comment