Monday, 26 March 2012

Ermali-banorëve: “Pini kartonin si cigare, ju shërben për ta lënë duhenin”

Disa nga banorët rrinë në dhomën e ndenjes dhe fillojnë të diskutojnë për mungesën e buxhetit. Françeska thotë se ka katër vjet që e pi cigaren dhe se do të ishte e gatshme që të jepte gjithçka për ta shkëmbyer me cigare. Liami mendon se me kalimin e kohës do ta kenë edhe më të vështirë, por Françeska ka shpresë se do t’ia dalin. Klaudja mendon se banorët e tjerë nuk e kanë filluar shumë herët pirjen e cigares dhe nuk beson se mund ta kenë shumë problem mungesën e saj.

Disa nga banorët, Françeska, Anila, Gentina, Vlashi dhe Lorena ndodhen në kopsht dhe fillojnë që të diskutojnë me njëri-tjetrin për spektaklin e mbrëmshëm dhe për thashethemet e klipeve. Françeska tregon për surprizën që i ka bërë Vëllai i Madh dhe për diskutimin që ka bërë me Arbanën. Në atë moment banorët hyjnë brenda dhe Ermali u propozon që të bëjnë sikur pinë cigare, duke improvizuar një karton të ndezur dhe të gjithë fillojnë që ta provojnë, duke u kollitur nga tymi. “Ky është budalla, i mbyti”, thotë Liami, i cili vazhdon që t’i thotë: “Lërë Ermal se do të na vdesësh banorët!”. Ermali u thotë se nëse do të pinë këtë kartonin si cigare, do t’u shërbejë për lënien e duhanit. Ai qesh pasi i shikon ata teksa e pinë.

Vëllai i Madh vendos muzikë në sfond, ndërkohë që disa nga banorët fillojnë që të kërcejnë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Some people sit in the living room and begin to discuss the lack of budget. Francis says he has four years of drink and tobacco that would be willing to give everything to share with cigarettes. Liami thinks that over time will have even more difficult, but Francis is hopeful that it will succeed. Claudia thinks that other people have not started very early cigarette smoking, and believes that may have many problems the lack of it. Some of the residents, Francis, Anila, Gentina, Vlashi and Lorena are in the garden and begin to discuss with each other last night spectacle and rumors of the clips. Francis shows surprise that Big Brother has done and for the discussion that has made ​​Arbanen. At that moment people come in and Ermali proposes to do if smoke cigarettes, a makeshift cardboard and all stir begin to prove, by coughing from the smoke. "This is stupid, i killed him," says Liami, who continues to say: "Quit Ermal that we will die inhabitants." Meda say that if this card as cigarette smoke, will serve to leave smoking. He laughs as he looks after they drink. Big Brother puts music in the background, while some residents begin to dance.

No comments:

Post a Comment