Saturday, 17 March 2012

Graciano thashetheme për Vlashin; Doloreza: “Nuk e prisja, jam e zhgënjyer nga Vlashi”

Graciano vazhdon të ngacmojë me ironi Vlashin dhe i thotë se ai nuk ka pse të zihet me njeri për ngacmimet e një të treti që në këtë rast ishte vetë Graciano. Vlashi është shumë i mërzitur dhe i kërkon Gracianos që të mos flasë në një mënyrë të tillë, pasi kjo është një gjë shumë serioze për të. Graciano vazhdon më tej dhe Vlashi largohet nga tavolina e ngrënies.

Graciano fillon që të flasë me Metin që është aty dhe thotë se në këtë rast Vlashi nuk u tregua i zgjuar. Graciano thotë se ai e nxiti një debat të tillë për të parë se sa ishte në gjendje Vlashi që ta kuptonte lojën e tij dhe të shmangte debatin me Dolorezën. Meti i thotë Gracianos që të mos luaj me gjëra të tilla dhe të mos e mërzisë me Vlashin pasi është shumë i nervozuar.

Ndërsa Graciano bisedon me Metin, aty afrohet Doloreza. Ajo duket se është prekur nga reagimi i Vlashin dhe sqaron dy djemtë se ajo thjesht bëri një shaka me Vlashin dhe nuk e mendoi se ai do të reagonte shumë ashpër. “Po të më thoshte, vajzë e dashur të lutem mos e bëj ma përmend më një gjë të tillë, unë sigurisht që nuk do t’ia kisha përmend” thotë Doloreza. Më tej Doloreza thotë “Unë jam e zhgënjyer, por secili tregon veten”.

Meti i afrohet Dolorezës dhe pyet nëse ajo e dinte për vajzën që dashuron Vlashi dhe Doloreza thotë se e dinte, por ai në asnjë moment nuk i tha që ajo të mos bënte asnjë shaka në lidhje me të. Doloreza sqaron Metin dhe Gracianon për debatin që pati me Vlashin dhe Graciano i jep të drejtë asaj.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Graciano continues to harass and Vlashi ironically says he does not strive with man for harassment of a Third, in this case was self Graciano. Vlashi is very upset and asks Gracianos not to speak in such a way as this is a very serious thing for him. Graciano continues and Vlashi leave the dining tables. Graciano begins to speak with Metin is there and says that in this case did not show Vlashi smart. Graciano said that he encouraged such a debate to see how Vlashi was able to understand his game and avoid debate with Dolorezën. Gracianos Matthey says not to play with such things and to avoid upsetting the Vlashi after being very nervous. While talking with Metin Graciano, there looms Doloreza. It seems to be affected by the reaction of two boys Vlashi and explains that she simply made ​​a joke and not Vlashi thought he would respond severely. "If I say, dear girl please do not mention me so, I certainly would not I mention" says Doloreza. Doloreza further says "I'm disappointed, but everyone shows up." Dolorezës Matthey approaching and asked if she knew the girl who loves Doloreza Vlashi and says that he knew, but he at no point did not say that it is not make any jokes about it. Doloreza explains Metin and Gracianon debate he had with Vlashi and Graciano entitles her.

No comments:

Post a Comment