Saturday, 17 March 2012

Vlashi: “Erioni kërkon që të bjerë në sy tek Doloreza”

Banorët në kuzhinë, fillojnë të flasin me njëri-tjetrin, ndërsa Erioni, i cili është atje, rri në heshtje. “Këtij i Erionit duhet t’i futësh nga 1000 lek çdo 2-3 minuta, që të flasë një fjalë”, thotë Graciano për të. Erioni thotë se është i mërzitur me veten e tij.

Vlashi shkon afër Dolorezës dhe e ngacmon atë, duke i thënë se ajo e ka bërë Erionin që të bjerë në mendime nga dashuria që ndien për të. Ai e ngacmon me fjalë, duke qeshur me të. Erioni është përballë tyre në kopsht, duke pirë cigare, i vetëm. Atje shkon edhe Ermira dhe të tre komentojnë sjelljet e dyshimta të Erionit. Vlashi thotë se Erioni gjatë gjithë kohës e ka pirë cigaren në pjesën fundore të kopshtit, por tani është duke qëndruar afër derës, pikërisht për të rënë në sy tek Doloreza. Të tre banorët komentojnë dhe qeshin me fjalët e njëri-tjetrit.

Biseda midis Vlashit dhe Dolores vazhdon edhe për disa minuta. Vlashi mendon se Doloreza duhet t’i sqarojë të gjitha gjërat me Erionin. “Tani ai që po më shqetëson, je ti”, i thotë Doloreza. Ai e sqaron se nuk ka pasur mundësi se kur të flasë me të, pasi ka pasur merak se mos shqetësohet Erioni dhe prandaj gjen momentin, kur ai nuk është i pranishëm. Më pas, atje shkon Genta dhe ata ndërrojnë bisedë, duke bërë shaka me njëri-tjetrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Residents in the kitchen, start talking to each other, and Erion, who is there, silent. "This is Erion should bring the money by 1000 every 2-3 minutes to speak a word," said Graciano for. Erion says he is upset with himself. Vlashi goes close Dolorezës and harassing him, saying that she has made ​​to fall Erion thoughts of love felt for him. He's doing it with words, laughing. Erion is their front garden, smoking a cigarette, alone. There goes the three comment Ermira and suspicious behavior of Erion. Vlashi Erion says that all the time and has smoked a cigarette at the end of the garden, but is now standing near the door, just to the limelight to Doloreza. The three residents commented and laughed with each other's words. Conversation between Dolores Vlash and continues for several minutes. Doloreza Vlashi thinks should explain all things by Erion. "Now he that bothers me is you," says Doloreza. He explains that there was no chance that when you speak with, as there were not worries worry that Erion and therefore found the moment when he is not present. Then, there goes Genta and they change the conversation, making jokes with each other.

No comments:

Post a Comment