Saturday, 17 March 2012

Doloreza për Erionin: “Më shikon pa m’i shqitur sytë, qëllimisht”

Biseda mes Dolorezës dhe Ermirës vazhdon për minuta të tëra. Doloreza flet për marrëdhënien mes Klaudjas dhe Erionit. Ajo thotë se ata të dy pëlqehen, por nuk e kupton se përse kërkojnë që ta futin atë në mes të marrëdhënies së tyre. “Ai më shikon dhe fiksohet pa m’i shqitur sytë”, thotë Doloreza për Erionin.

Ermira e këshillon që ajo t’ia thotë këto gjëra, por Doloreza shton: ”Unë nuk kam frikë nga shikimi, por ai më tha që unë të shikoj sepse ty të pëlqen shikimi im”. Ajo e përgjithëson bisedën, duke thënë se çdo femre mund t’i pëlqente që ta shikonte një mashkull, por mendon se Erioni po e përdor për interes të lojës. Doloreza thotë se shpesh e ka vendosur veten në pozicionin e Klaudjas. Asaj nuk do t’i pëlqente që mashkulli që do të kishte në krah, të shikonte një femër tjetër. “Ai nuk e pranon se më shikon me qëllim mua”, shprehet Doloreza për Erionin.

Erioni dhe Liami luajnë në heshtje me letra, në dhomën-burg. Atje shkon Genta, në rolin gardianes, ndërkohë që djemtë diskutojnë për rregullat e lojës. “Ky Ermali gjithmonë kërkon të tregojë se di shumë”, shprehet Genta. “Është inatçi mickë”, ia kthen Liami. Ndërsa Ermali shpjegon lojën, duke thënë se ka të drejtë për ato që thotë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Conversation between Dolorezës and Ermirës continues for minutes on end. Doloreza speaks about the relationship between Klaudjas and Erion. She says they both liked, but does not understand why seek to introduce it in the middle of their relationship. "He looks at me and saw me shqitur eyes fixed," says Doloreza for Erion. Ermira advises that it to say these things, but Doloreza adds: "I'm not afraid of seeing, but he told me that I because you look like my eyesight. " It generalizes the conversation, saying that every woman can be liked to see a male, but thinks that Erion is using the interest of the game. Doloreza says that often has placed itself in position Klaudjas. She would not like that man that will have on hand, to see another woman. "He does not accept that sees me with my order," says Doloreza for Erion. Erion and Liami card play quietly in the prison room. There goes Genta, gardianes role, while the boys discuss the rules of the game. "This Ermali always wants to show he knows a lot," says Genta. "It is spiteful mick" Liami turn. While Ermali explains the game, saying it has a right to what they say.

No comments:

Post a Comment