Monday, 16 April 2012

Graciano: “Ermali s’po bën asgjë”; Tani këshillon Gracianon: “Distancohu nga Genta e Françi, se po i përdor Ermali”

Graciano dhe Genta fillojnë të diskutojnë me njëri-tjetrin për banorët që mund të jenë në finale. Genta mendon se Graciano ka për të qenë në finale. Ndërsa nga vajzat ajo mendon se do të jetë Françeska ose ajo. Graciano mendon se edhe Liami ka për të qenë në finale dhe për Ermalin thotë se nuk është bërë asgjë të re, duke përjashtuar vetëm javët e para të qëndrimit në shtëpi. “Ç’po bën Ermali, vetëm rri shtrirë”, shprehet Graciano. Genta thotë se më shumë atmosferë në shtëpi sjellin ata të dy, sesa pjesa tjetër e banorëve që qëndrojnë konstantë.

Më pas të dy banorët flasin për ngjarjet në shtëpi dhe për qëndrimin që duhet të mbajnë. Genta thotë se është mirë që të mbajnë qëndrim asnjanës në shumë situata.

Në kopsht ndodhen Liami, Arbi dhe Gerta, të cilët flasin për ngjarjet në shtëpi, lidhur me banorët e tjerë. Gerta u tregon djemve lidhur me një bisedë që ka bërë me Erionin, duke i treguar detaje për t’i vënë në dukje qëndrimin që ka marrë ajo, në krah të tyre. “Ne edhe një na duhet dhe i heqim qafe këta trimat e thashethemeve”, shprehet Liami.

Pas pak atje del Graciano e më vonë Dritani e flasin me njëri-tjetrin, duke shkëmbyer batuta. Ata përmendin shpesh shprehjen “Do ta fus në kafaz” dhe fillojnë që të bazohen në të, duke hedhur batuta për njëri-tjetrin.

Disa minuta më vonë Tani ulet me Gracianon te tavolina në kopsht dhe e këshillon atë për qëndrimin që duhet të mbajë, duke u tërhequr nga debatet e shumta. Ai i kërkon që të distancohet edhe nga Genta, sepse do ët vijë një moment kur edhe ajo do ta “shesë”. Ai mundohet që t’i bëjë të qartë se Genta dhe Françeska veprojnë, për t’i shërbyer Ermalit. Ndërsa Graciano ia kthen: “Secili merr atë që duhet, në kohën e duhur, nga të gjitha këto”. Kështu, diskutimi midis tyre vazhdon për disa minuta.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Genta Graciano and begin to discuss with each other for people who can be final. Genta believes that Graciano has to be in the finals. While the girls she thinks will be Francis or what. Graciano Liami thinks it will be the final and meda says that is not making anything new, except only the first few weeks of staying at home. "What makes Ermali, just lie," said Graciano. Genta said that more home atmosphere bring them both, than the rest of the residents who stay constant. Later two people talk about events at home and on the position they should hold. Genta says it is best to keep neutral attitude in many situations. In the garden are Liami, Arbi and Gerta, who talk about events at home, on the other residents. Gerta tells the boys about a conversation he has with Erion, showing detail to bring out the position that has taken it in their hand. "We also need and get rid of these warriors rumors," said Liami. After a little there and later Graciano del Dritani talk to each other, exchanging mot. They often cite the phrase "I'll shove in the cage" and begin to rely on, turning to one another mot. Several minutes later down the Gracianon Now the tables in the garden and advises him to attitude to hold, being attracted by the numerous debates. He wants to distance itself from Genta, because s will come a point when it will "sell". He tries to make clear that Genta and Francis do, to serve meda. While Graciano turn: "Everybody gets what they need, on time, all these". Thus, the discussion between them continues for several minutes.

No comments:

Post a Comment