Monday, 16 April 2012

Diskutime debate dhe ironi për nominimet

Banorët futen brenda dhe të gjithë ulen pranë oxhakut të shtëpisë dhe nisin bisedat e tyre. Gjatë kësaj kohe midis tyre lindin edhe debate të ndryshme të cilat shoqërohen me ironi nga të gjitha palët. Kështu Dritani debaton me Françeskën pasi i thotë asaj se ajo ka pirë verë dhe Françeska i thotë se me apo pa verë ajo do të vazhdojë të qëndrojë në shtëpi, ndërsa ai ka për të dalë shumë shpejt.

“Do të më shohësh nga jashtë” i thotë Françeska dhe Dritani ia kthen “asnjëherë, unë nga jashtë mund të shoh ndonjë tjetër, por ty jo”. Më pas debati zhvillohet midis Liamit dhe Gracianos, ku të dy flasin për nominimet dhe strategjitë që po përdorin duke ironizuar njëri-tjetrin.

Më pas lind një debat midis Ermalit dhe Dritanit. Ermali e kishte deklaruar se do ta dominonte, por nuk bëri këtë. Ai ia thotë këtë gjë Dritanit, por Tani i thotë se më këtë ai tregoi se është i lëkundur, pasi sipas tij Ermali në momentin e fundit ndërroi mendim. Ermali mundohet që të shpjegojë votat e tij gjatë nominimeve, por Dritani vazhdon që t’i flasë me ironi për mënyrën se si i ka bërë nominimet Ermali. Ermali i thotë Dritanit se ai ka frikë nga nominimi sepse po mundohet që të kapet me të për nominimet, ndërsa Dritani i përgjigjet se aty askush nuk ka frikë.

Ermali i thotë Dritanit se ai nominoi në atë mënyrë sepse donte që në nominim të dilte edhe Graciano sepse mendonte se nga zgjedhja e djemve do të dilnin tre më të votuarit dhe jo dy siç ndodhi ku i treti u nominua nga zgjedhja e vajzave.

Për disa minuta me radhë banorët përfshihen të gjithë në këtë debat duke komentuar nominimet e kësaj jave të cilat ishin ndryshe nga herët e kaluara.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents get in and sit by the fire throughout the house and begin their conversations. During this time between their various arguments arise which ironically accompanied by all parties. So Dritani debates Francesca tells her that since she has been drinking wine and Francis says that with or without wine, it will continue to stay at home while he goes out very quickly. "Do you see me outside" the says Francis and Dritani turn "never, I can see from the outside any other, but not you." Then the debate takes place between Liamit and Gracianos, where the two talk about the nominations and the strategies they are using to ironic one another. Then arises a dispute between the meda and Brother. Meda, had declared that he would dominate, but did this. He says it Dritanit, but now says that on this he showed that he is hesitant, because according to him Ermali at the last moment changed his opinion. Meda, tries to explain his votes during the nomination, but Dritani continues to speak ironically about how he made ​​Ermali nominations. Meda Dritanit says he fears the nomination because he tries to be caught by the nomination, while Dritani responds that there is no fear. Ermali Dritanit says he nominated in such manner that the nomination because he wanted to go even Graciano he thought that the choice of three boys would appear on the voting and not two as it happened with the third being nominated by the selection of girls. For a few minutes on all the people involved in this debate by commenting on this week's nominations, which were different from the old times.

No comments:

Post a Comment