Saturday, 21 April 2012

Edi në studion e BB; Gerta, Ola, Tani e Graciano në nominim

Është koha për të filluar me nominimet. Secili nga banorët do të futet në dhomën e rrëfimit dhe do të thotë dy emra dhe dy arsye. Në televotim do të shkojnë katër më të votuarit.

Më pas, në studio vjen i eliminuari i kësaj nate, Edi e sheh një klip me momentet më të bukura e më pikante në shtëpinë e BB. Edi shprehet se është surprizuar për faktin që është larguar sonte, pasi mendonte se motivi për të cilin kishte hyrë, për të treguar që brezi i tij mund të përshtatet me brezin e ri, vlen dhe Arbana e siguron që ia ka arritur ta bëjë këtë.

Banorët kanë dhënë kandidaturat e tyre në dhomën e rrëfimit e Arbana u komunikon banorëve të nominuarit e javës, të cilët janë: Tani, Graciano, Ola e Gerta.

Së fundi, Arbana i fton banorët të dalin në oborr, sepse ka një darkë surprizë për ta.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It's time to start with nominations. Each of the residents will be introduced in the confession room and say two names and two reasons. In televotim will go four voting.

Later, the studio comes eliminuari this night, Major sees a clip of the most beautiful moments of the most critical in the BB house. Edi says he is surprised by the fact that left tonight, because he thinks that the motive for which he had entered, to show that his generation can adapt to the new generation, goes Arbana ensures that it has managed to do so.

Residents have given their candidacies in the confession room Arbana informs residents of the Week nominees who have: Now, Graciano, Ola and Gerta.

Finally, Arbana invites residents to come out in the yard, because there's a surprise dinner for him

No comments:

Post a Comment