Sunday, 15 April 2012

Meti, largohet nga shtëpia e BB; Faza e parë e provës, banorët të papërgatitur

Arbana thotë se tani është momenti për të bërë të ditur emrin e dytë të banorit që i shpëton eliminimit për sonte, e ai është Erioni.

Së fundi, Arbana shprehet se mes Edit dhe Metit, banori që duhet të lërë menjëherë shtëpinë është Meti.

Më pas, është momenti i provës së javës. Ka qenë një javë plot ngjyra në shtëpinë e BB, një javë me muzikë rome, banorët janë veshur si ciganë, kanë mësuar fjalë rome, kanë mësuar të thurin shporta, të lexojnë filxhan, kanë kërcyer, etj. Përveç provës së javës, BB i ka ngarkuar banorët dhe një detyrë tjetër, për të cilën ata kanë ndenjur zgjuar deri në mëngjesin e sotëm, në pritje që pulat të bënin vezë. Ka pasur jo pak debate për këtë.

Arbana fton Gertën dhe Liamin në dhomën e rrëfimit, sepse duhet të kuptojmë sa mirë i kanë mësuar fjalët që u dha BB. Ndër 10 fjalë ata duhet të gjejnë të paktën pesë, për të fituar 50% të buxhetit. Gerta nuk arrin të gjejë asnjë nga fjalët, ndërsa Liami vetëm dy prej tyre, kështuqë kjo fazë nuk quhet e kaluar.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Arbana says it is now time to make known the name of the second resident who escapes elimination on tonight, and he is Erion. Finally, Arbana says between Edit and Metin, a resident must immediately leave the house is Matthey. then is the moment the proof of the week. It's been a week full of color in the BB house, a week with Roma music, people are dressed like gypsies, the Roma have learned words, learned to weave baskets, read the cup, they dance, etc.. Besides testing the week BB has assigned residents and another task for which they have stayed awake until morning, waiting for the chickens to make eggs. There have been no little debate. Arbana Gertën and Liamin invites the confession room because we need to understand how well they learned the words that were given BB. Among the 10 words they should find at least five, to earn 50% of the budget. Gerta could not find any of the words, while Liami only two of them, so it is not called the last stage.

No comments:

Post a Comment