Monday, 16 April 2012

Banorët zgjohen;- Diskutime për nominimin e Dritanit

Banorët zgjohen njëri pas tjetrit dhe dalin në oborr ku ka dalë dielli pas shumë ditësh me shi. Duke shijuar rrezet e diellin banorët nisin edhe bisedat e tyre të para. Dritani, Liami, Arbër dhe Gerta fillojnë të flasin për nominimet. Dritani ndjehet i zhgënjyer dhe thotë se në shtëpi ka kishte krijuar miqësi me Gracianon dhe shprehet “Nga Graciano nuk pres thikë pas shpine”.

Liami e pyet nëse i duket vetja pak i viktimizuar në lidhje me Gracianon, ndërsa Arbër i thotë se është nxituar pak në gjykimin që pati për Dritanin. Dritani i përgjigjët Liamit se ai ka parë që Liami dhe Arbër ka një marrëdhënie të ngjashme me atë që ai ka me Gracianon. Liami i thotë se ndoshta Graciano e ka përdorur që ai ta mbështeste në lojën e tij. Dritani e mohon këtë gjë dhe thotë se ai nuk ka ndërhyrë gjithmonë kur Graciano ka debatuar me banorët e tjerë dhe se edhe atë herë kur e ka bërë një gjë të tillë, ka thënë vetëm diçka dhe nuk e ka vazhduar më pas.

Dritani u tregon atyre se faktin se ai është bërë viktime e Gracianos ia kanë përmendur disa banorë të tjerë ndër ta edhe Gerta dhe kujtojnë diskutimin që patën ata të dy gjatë natës. Dritani thotë se ai nuk u nominua për faj të Gracianos sepse ata do ta dominonin gjithsesi, por banorët e tjerë e kundërshtojnë duke i thënë se ata nuk e kanë nominuar javën e kaluar sepse nuk kanë pasur arsye për ta bërë këtë më parë.
Më pas ata flasin për nominimet e tjera dhe për ditëlindjen e Dritanit i cili këtë javë e feston brenda shtëpisë së Big Brother dhe kjo do të jetë ditëlindja e parë e festuar në BB5. Ndërsa ata bisedojnë jashtë, një pjesë tjetër e banorëve nuk janë zgjuar akoma.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents wake up one after another and come into the yard where the sun came out after many days of rain. Enjoying the sun rays and residents begin their first conversations. Dritani Liami, Gerta Arber and start talking about nominations. Dritan is disappointed and says that the home has had established friendships with Gracianon and says "Of Graciano not expect a knife in the back". Liami asks if it seems less about Gracianon victimized, while Arber says it is a little hasty the judgment was for Dritanin. Dritani Liamit responds that he has seen that Liami and Arber has a relationship similar to what he has to Gracianon. Liami Graciano says that maybe he has used to back in his game. Dritani denies this and says that he has not always intervene when Graciano debated with other residents and that the times when it has done such a thing, just said something and then continued. Dritani shows them that the fact that he has become a victim of Gracianos it mentioned a few other people in them and Gerta and recall the discussion that had them both at night. Dritan says that he was not nominated for Gracianos fault because they will still dominate, but other residents opposed, saying that they have not nominated last week because they had reason to do this before. Later they speak for other nominations and Dritanit birthday which celebrates this week inside the Big Brother house and it will be celebrating the first birthday in Bb5. While they speak out, another part of the inhabitants are not awake yet.

No comments:

Post a Comment