Monday, 16 April 2012

Flasin për të nominuarit; Genta: “E kam inat këtë Dritanin, më duket si mashtrues”

Françeska, Graciano e Grandiola diskutojnë me njëri-tjetrin rreth spektaklit të mbrëmshëm dhe klipeve të transmetuara gjatë tij. Ata flasin për daljen e Metit nga shtëpia dhe mërzinë që ka ndier ai.
Françeska i pyet lidhur me mendimin që kanë për banorin që do të largohet nga shtëpia këtë javë. Graciano mendon se më shumë mundësi ka që të eliminohet Arbri, por nuk përjashton edhe mundësinë e daljes së Dritanit nga shtëpia. Të njëjtin mendim ka edhe Grandiola. Graciano thotë se do t’i pëlqente shumë nëse do të dilte njëri nga banorët që nuk e pret që të dalë nga siguria që mund të ketë fituar.

Genta dhe Graciano janë të ulur pranë njëri-tjetrit në dhomën e ndenjes dhe fillojnë që të bisedojnë me njëri-tjetrin. Genta i tregon për jetën e saj dhe disa detaje mbi qytetin e Bilishtit. Më vonë ajo shikon Dritanin dhe i thotë Gracianos se e ka shumë inat atë, pasi i jep përshtypjen e një mashtruesi. Graciano mundohet që t’i mbushë mendjen për të kundërtën, por ajo i mëshon idesë së vet, duke thënë se nuk mund ta shikojë dot ndryshe.

Më pas Genta e pyet për banorët e eliminuar që i kanë lënë mbresa Gracianos e ai përmend Anilën. Graciano thotë se me të kërkon që të vazhdojë nj miqësi edhe jashtë, duke numëruar tjetër, Metin dhe Lorenën. Ai tregon për Vlashin se e ka futur shpesh në grindje me disa nga banorët e tjerë të shtëpisë, por thotë se e ka bërë vetëm për efekt të lojës, ashtu siç ka bërë edhe me disa nga banorët e tjerë që janë ende në shtëpi.
Më pas ai thotë se këtë javë do të merret me tre banorë, të cilët nuk do që t’i specifikojë.

Erioni dhe Liami shkojnë në këndin e stërvitjes dhe fillojnë të stërviten së bashku
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Francis, Graciano and Grandiola discuss with each other about the spectacle of last night and during his broadcast clips. They talk about the emergence of Metin from home and boredom that he felt.
Francis asked about the opinion that the resident would have to leave home this week. Graciano thinks that most likely has to be eliminated Arbri, but does not exclude the possibility of release Dritanit from home. The same opinion has also Grandiola. Graciano said he would like more if you leave one of the people who do not expect that out of the security that can be gained. Genta and Graciano are sitting beside each other in the living room and start to talk with each other. Genta tells about her life and some details about the city damaged. Later she sees Dritanin Gracianos says that he hates it, because it gives the impression of a swindler. Graciano tries to convince them otherwise, but she beat her idea, saying it could not otherwise see. then asks Genta eliminated for residents who have impressed Anilën Gracianos he mentions. Graciano says that it wants to continue a friendship outside, counting the other hand, Metin and Lorenën. He indicates that he has introduced Vlashi often at odds with some of the other residents of the house, but says he has done only for the purpose of the game, as it has done well with some of the other residents who are still at home. On Then he says that this week will deal with three people, who does not want to specify. Liami Erion and training go to the corner and begin to train together.

No comments:

Post a Comment