Sunday, 15 April 2012

Dinamikat e javës; Diskutime për aleancën Arbër-Liam

Ditët ngushtohen në shtëpinë e BB. Kanë kaluar 7 javë qëndrimi në shtëpi dhe deri më tani, i kemi parë të gjithë duke luftuar të vetëm, një gjë që nuk ka ndodhur më parë në asnjë BB tjetër. Por kjo javë ka filluar me ide të reja për banorët e shtëpisë.

Arbana i fton të gjithë banorët të shohin një klip me disa nga ngjarjet kryesor të javës, të cilat sillen rreth strategjive të tyre për të formuar grupe. Në klip shfaqen dinamikat dhe grupimet e javës. Graciano shprehet se Meti duhet dhe do bëhet pjesë e tija, Liam thotë se Gracianon do ta lërë të qetë që ta shohë nëse ai do të mund të futet në kafazin e Ermalit. Erioni i thotë Gracianos se ai futet në çdo bisedë pa kuptim, ndërsa ai i është përgjigjur se ka shumë fishekë rezervë dhe i kthen bisedat si t’i leverdisë atij. Tani ka thënë se Graciano i duhet aleat për lojën.

Pas klipit, banorët komentojnë me njëri-tjetrin. Arbri shprehet për Ermalin se ai ka sjellje patriarkale pasi ai kërkon t’ia mbyllë gojën Françeskës sa herë që ajo fillon të flasë e kjo nuk i duket normale në një çift. Françeska thotë se ka qenë një moment i gabuar kur ai ka ndërhyrë mes debatit të Ermalit e Arbrit. Gerta shprehet se nuk i duket asgjë e gabuar në veprimin e Ermalit ndaj Françeskës e Ola thotë të njëjtën gjë. Ariani e pyet Ermalin nëse do ta konsiderojnë jashtë si Ermali i Françeskës e ai përgjigjet se nuk mund ta gjykojë këtë gjë pasi janë afër e nuk janë konkurentë në lidhje.

Ermali shprehet në lidhje me mardhënien e Arbrit me Liamin se ata bëjnë çdo veprim të komanduar e Arbri kundërpërgjigjet duke thënë se ai e Liami kanë mendime të ndryshme e nuk veprojnë në unison. Arbana pyet Liamin e Arbrin nëse ndajnë të njëjtin mendim për banorët e tjerë e Arbri pohon, ndërsa Liami mohon. Ky i fundit shprehet se tani e tutje do të reagojë me shumë ndaj sulmeve të banorëve për “koalicionin” e tij me Arbrin. Së fundi, opinionisti shprehet se si në çdo vend, banorët janë munduar ta thyejnë aleancën e dy banorëve të fortë.

- - - - - - - - - -
Translation by Google:

Days narrow BB house. It has been 7 weeks stay at home and so far, we have all seen struggling, one thing that has not happened before in any other BB. But this week has begun with new ideas for the occupants of the house. Arbana invites all residents to see a clip with some of the main events of the week, which brought about their strategies to form groups. The clips show the dynamics and associations of the week. Graciano Matthey says it should and will become part of him, Liam says that he will leave Gracianon quiet to see if he could enter the cage of the meda. Gracianos Erion says that he put into every conversation without meaning, and he replied that there are spare cartridges and return to profitability calls to him. Now he says he needs an ally Graciano for the game. After the clip, people comment on each other. Meda arbri says he has to patriarchal behavior as he seeks to close Françeskës mouth whenever she starts to talk and it does not seem normal in a couple. Francis says he has been wrong a time when he intervened between Ermali Know debate. Gerta said he did not seem anything wrong in the action against Françeskës meda of Ola says the same thing. Meda Ariani asks if they consider out of Françeskës Ermali as he answers that he could not judge it because they are not closely related competitors. Ermali expressed about the relationship with Liamin Know every move they make command The Arbri retaliate by saying that he Liami have different opinions and do not act in unison. Arbana Liamin Arbri asks if shared by other residents of Arbri claims, while denying Liami. The latter says that from now on will respond with more attacks people for "coalition" Know his. Finally, opinionisti said that as in every country, people are trying to break the alliance of two strong people.

No comments:

Post a Comment