Saturday, 21 April 2012

Edi, i eliminuari i parë; Eleminim i dyfishtë, Ola rrezikon të largohet

Arbana shprehet se është koha për të mësuar vendimin e publikut për të eliminuarin e kësaj jave. Banori i parë që shpëton prej eliminimit natën e sotme është: Arbri, e gara mbetet mes Edit e Dritanit. Së fundi, Arbana komunikon se banori që duhet të lërë shtëpinë e BB, në bazë të votave të publikut, është Edi.

Më pas, Arbana u bën me dije banorëve se në shtëpinë e BB sonte do të ndodhë një eliminim i dyfishtë. Por ai do të jetë ndryshe. Në shtëpi do të bjerë një zile telefoni dhe ai që do të ngrejë telefonin do të ketë një rol të veçantë, që lidhet pikërisht me këtë eliminim.

Graciano, kap telefonin dhe Arbana e fton të shkojë në dhomën e surprizave, ku gjenden fotot e banorëve të mbetur në shtëpi. Ai duhet të vërë kryqin mbi 2 foto e duhet të zgjedhë për një eliminim të dyfishtë 2 miqtë e tij më të ngushtë në shtëpi, emrat e të cilëve janë Ola dhe Erioni.

Pra, Ola dhe Erioni rrezikojnë eliminimin, por nuk mbaron këtu. Banorët duhet të shkruajnë në fshehtësi emrin e një prej dy banorëve të përzgjedhur, që duan të largohet nga shtëpia. Secili prej banorëve e tregon emrin e banorit që ka përzgjedhur, dhe në bazë të rezultateve, banori që rrezikon eliminimin është Ola, me një zgjedhje unanime dhe për të do të hapet një televotim live.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says it's time to teach the public decision eliminated this week. First resident night escapes from elimination today is: Arbri, the race remains between Edit and Brother. Finally, Arbana communicates that the resident must leave the BB house, based on public votes, is Eddy. then Arbana suggests that residents in the BB house tonight will happen a double elimination. But it would be different. Home will drop a bell phone and one that will raise the phone will have a special role that relates exactly to this elimination. Graciano, picked up the phone and invites Arbana go in the room of surprises, where the photos of residents remaining at home. He should put the cross on the second picture should opt for a double elimination 2 his friends closer to home, whose names were Ola and Erion. So, Ola and Erion eliminate risk, but does not end here. Residents should write in secret the name of one of two selected residents who want to leave home. Each of the residents of the resident's name indicates that selected on the basis of results, eliminating risks resident who is Ola, with a unanimous choice and will open a live televotim

No comments:

Post a Comment