Monday, 16 April 2012

Liam, Tani, Arbër e Geri, bëjnë thashetheme për banorët e tjerë

Liami dëshiron që në nominim të nxjerrin Ermalin dhe Françeskën dhe thekson se këtë gjë e do vetëm për t’i parë të dy në nominim dhe jo që të eliminohen. Më pas ata bëjnë thashetheme për komentin e opinionistit për Ermalin dhe Françeskën. Më pas Liami pyet Dritanin për Gracianon dhe kështu ata nisin thashethemet duke përmendur emrat e pothuajse të gjithë banorëve që ndodhen në shtëpi.

Liami flet për Erionin dhe mënyrën se si ai ndërhyn nëpër biseda gjë e cila Liamit nuk i pëlqen. Liami thotë se Erioni dhe Ermali kanë bërë të njëjtat nominime, ndërsa ai dhe arbër nuk e kanë bërë një gjë të tillë edhe pse Arbër i ka kërkuar që të nominojnë të njëjtët persona.
Më pas ata flasin për finalen dhe Liami thotë se përpara se të dalë kërkon që të shohë në nominim Gentën edhe Ermalin përballë, për të parë se sa të pëlqyeshëm janë ata për publikun.

Kështu ata flasin edhe për Gentën dhe ndajnë mendimin se Genta ia ka keqkuptuar shakatë atyre. Arbër thotë se Genta është konsumuar pasi tashmë sipas tij njerëzit pëlqenin batutat e saj. aty vjen Genta e cila i dëgjon dhe u thotë se ata nuk kanë pse të flasin prapa krahëve të tyre. Arbër fillon të bëjë shaka me të duke i thënë se ajo është bërë si kamera e shtëpisë e cila i vëzhgon të gjithë gjatë të gjithë kohës.

Më pas ata flasin për largimin e Metit ku Arbër thotë se i erdhi keq që doli Meti dhe Genta e kundërshton duke i thënë se kjo nuk është e vërtetë sepse vetë arbër ka thënë gjatë javës se Meti do të dilte. ata komentojnë edhe të dashurën e metit duke thënë se ajo është shumë e bukur.

Tashmë të gjithë janë zgjuar dhe disa prej tyre merren me punët e shtëpisë, disa të tjerë bëjnë banjë dielli dhe disa të tjerë bisedojnë për gjëra të përgjithshme.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Liami wants the nomination and Francesca meda issue and states that this thing will only be seen both in the nomination and not to be eliminated. Then they comment on rumors and Francesca opinionistit for meda. Then ask Dritanin Liami for Gracianon and so they start rumors, citing the names of almost all the inhabitants in the house. Liami Erion and talks about how he intervenes in the conversation which Liamit dislikes. Liami Ermali says Erion and have made ​​the same nomination, as he and Mr. A. did not do such a thing even though Arber has asked to nominate the same persons. Then they talk about the finale and says Liami before wants to see out in the meda Gentën nomination front, to see how they are palatable to the public. And they also tell Gentën Genta share the opinion that he has misunderstood them jokes. Arber says Genta is consumed because people already in his mot her liking. there comes Genta which hears and says they do not have to talk behind their wings. Arber starts making fun of her saying that she has become like home camera which observes all the whole time. Then they talk about removing Metin where Arber says he was sorry that came out and Genta Matthey rejects, saying that this is not true because the week Arber said that Matthey will emerge. they also comment metin girlfriend saying that she is very beautiful. Koreans are smart and some of them dealing with household chores, others do sun bathing and others talk about general things.

No comments:

Post a Comment