Sunday, 15 April 2012

Djemtë nominojnë ndryshe këtë natë; Vajzat çojnë Edin në nominim

Arbana shprehet se banorët gjatë gjithë javës janë marrë me strategji nominimesh, duke folur me njëri-tjetrin për të nominuarit e mundshëm. Por BB do ua prishë planet, sepse ajo që do të ndodhë tani nuk ka lidhje fare me nominimet e zakonshme. Nominimet do të jenë ndryshe.

Arbana u kërkon djemve të dalin në ambientin jashtë shtëpisë, ndërsa vajzat të qëndrojnë në sallon. Në ambientin jashtë, gjendet një rreth dhe 7 platforma me pishtarë. Secili duhet të vendoset në çdonjërën prej platformave. Secili nga djemtë duhet të zgjedhë dy banorë që do të çojë në nominim. Për çdo banor që nominojnë, do të ndizet një pishtar.

Arbri jep emrin e Tanit duke ndezur kështu një pishtar për të, e po ashtu nominon dhe Gracianon. Dritani jep emrat e Arbrit e Liamit, ndërsa Edi nominon Erionin dhe Arbrin, Erioni-Tanin e Arbrin, Ermali-Gracianon e Arbrin, e Graciano-Liamin e Arbrin, Liam-Tanin e Edin. Si përfundim, në nominim nga djemtë shkojnë Arbri e Dritani.

Arbana u komunikon vajzave se ato mund të zgjedhin njërin nga djemtë për ta shpëtuar nga nominimi, përveç Dritanit e Arbrit. Genta shpëton Ermalin, Gerta- Liamin, Ola-Gracianon, Françeska- Erionin. Banori që mbetet pa u zgjedhur është Edi, e si i tillë shkon në nominim së bashku me Tanin e Arbrin.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Arbana says residents throughout the week nominations are received with strategy, talking with each other to potential nominees. But BB would tear them, because what happens now has no connection at all with the usual nominations. Nominations will be different. Arbana requires boys to hit the outside environment, while girls stay in the salon. In the outside environment, is a circle with torches and 7 platforms. Each must be placed on each platform. Each of the guys have to pick two people that will lead to the nomination. For every resident who nominate, will light a torch. Arbri gives the name of now inciting a torch for, as Gracianon nominate. Know Dritani gives names of Liamit, while Edi nominate Erion and Arber, Erion-Know Now, Ermali-Gracianon the Know, the Graciano-Liamin Arbri, Liam Edin-Now. In conclusion, the nomination of the guys go Arbri of Dritani. Arbana informs girls that they can choose one of the guys to save the nomination, except Dritanit Arbri. Genta save meda, Gerta-Liamin, Ola-Gracianon, Francis-Erion. Resident who left without being elected is Edi, such as the nomination goes along with Know Now.

No comments:

Post a Comment