Monday, 16 April 2012

Genta “Më shumë në shtëpi pëlqej Ermalin, Liamin e vërtetë nuk e di kush është”

Banorët vazhdojnë të argëtohen dhe të shijojnë ushqimet në pishinë dhe gjatë kësaj kohe edhe të bisedojnë për gjëra të ndryshme. Liami që ndodhet vetëm me Gentën pranë e pyet atë se cilin nga banorët pëlqen më shumë ajo dhe Genta i përgjigjet “Më shumë më pëlqen Ermali”. Liami më pas e pyet nëse ka ndonjë banorë tjetër që Genta pëlqen përfshirë edhe atë vetë dhe Genta i thotë se nga të gjithë ajo veçon Ermalin, ndërsa gjithë të tjerët janë pak a shumë njësoj për të.

Liami e ngacmon Gentën duke i thënë “po mua nuk më pëlqen fare?” dhe Genta i thotë se në fillim e ka pëlqyer Liamin në mënyrën se si ai luante, si sillej në shtëpi dhe me banorët e tjerë, ndërsa tani nuk i pëlqen ndryshimi i tij. “Unë nuk e di se kush është Liami i vërtetë, ky që je tani, apo ai që ke qenë dy javët e para” i thotë Genta Liamit. Genta i thotë më pas Liamit “megjithatë ti pikët i fitove si Liami i parë, jo si ky që je tani” dhe më pas shton se këtë gjë po ia thotë me sinqeritetin më të madh.

Më pas Genta e kalon bisedën tek Arbri dhe thotë se fakti që të gjithë banorët i thonë Arbrit se ai imiton Liamin, po i japin më shumë rëndësi se ç’duhet atij. Genta thotë se në këtë mënyrë ata vetë po ia rrisin vlerat arbrit duke i bërë publicitet dhe ashtu sikurse dihet tashmë nuk ka reklamë të keqe edhe kur flet keq për diçka apo dikë, reklama sjell pozitivistet. Në këtë rast Liami i jep të drejtë Gentës.

Genta komenton lojën e Liamit duke e krahasuar me arbrin dhe thotë se ky i fundit krijon vetëm debate dhe situata negativë në shtëpi, ndërsa Liami është nga ata banorë që shpesh krijon lojra të këndshme dhe krijon situata argëtimi në shtëpi. Genta i thotë Liamit se edhe pse ai është njeri pozitiv ka filluar që të luajë pisët. Liami i thotë Gentës se ndryshimi i tij ka ardhur si rezultat i reagimit të banorëve të tjerë. “Unë sillem sipas banorëve” thotë Liami duke theksuar se ai sillet keq me ata që sillen keq. Genta e sugjeron Liamin që ata duhet që të kënaqen më shumë sesa të debatojnë dhe premton se këtë javë ajo vetë do të mundohet të argëtohet më shumë se javët e kaluara.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Residents continue to have fun and enjoy the food at the pool and during this time even to talk about different things. Liami Gentën located just beside it asks which of the residents like most about it and respond Genta "More like Ermali". Liami then asked if any other residents including the likes Genta and Genta himself says that from all that separates meda, while all others are pretty much the same for. Liami Gentën worry, saying "yes I do not like at all? "and Genta says that at the beginning of Liamin liked the way he played, as brought home and other residents, and now he does not like his change. "I do not know who is Liami true, that you are now, or one that you were the first two weeks," says Genta Liamit. Genta said afterwards Liamit "points of view, however, prevailed as Liami first, not like you are now" and then adds that this thing is it says with sincerity. then passes Genta Arbri and chat to say the fact that all the inhabitants of Arber say he imitates Liamin, are giving more importance than what it. Genta says that this way they are his own Know increase values ​​by making publicity and already known as bad publicity has not even when talking bad about something or someone brings positivist ads. In this case entitles Liami Gentes. Genta comments Liamit game compared to arbri and says that the latter only creates controversy and negative situations at home, while Liami is those people who often creates pleasant games and creates situations home entertainment. Liamit Genta says that although he is positive man began to play dirty. Liami Gentes says that its change has come about as a result of reaction to other people. "I behave according to residents," says Liami noting that he misbehaves with them that do evil. Genta Liamin suggests that they should enjoy more than debate and promises that this week she will try to have fun over the past weeks.

No comments:

Post a Comment