Monday, 16 April 2012

Genta, ide për të bërë diçka ndryshe; Banorët refuzojnë

Genta dhe Françeska vazhdojnë që të rrinë afër njëra-tjetrës, ndërsa banorët e tjerë bëjnë biseda e shaka me njëri-tjetrin në kopsht. Ermali e Gerta flasin me ironi me njëri-tjetrin, ndërsa të tjerët bisedojnë, duke shijuar rrezet e diellit.

Genta sugjeron që të organizojnë diçka me njëri-tjetrin, ndryshe nga herët e tjera, në mënyrë që të kënaqin edhe më shumë publikun. Gentiana mendon se më qenë se të gjithë banorët kanë nga një talent të veçantë, ata mund të bëjnë ndonjë imitim spektakli të suksesshëm. Pak më vonë atje shkon Liami dhe Gentiana ia shpreh dhe ia sqaron dëshirën e saj. Liami e aprovon dhe i jep ide të tjera. Ndërsa Françeska është skeptike dhe thotë se ajo mendon që nuk ka asnjë talent për ta shfaqur. Më vonë ata thërrasin edhe Edin, i cili si Françeska, mendon se nuk mund të bëjnë diçka të bukur së bashku. “Nuk mund të bëhet diçka e bukur”, shprehet Edgari.

Erioni dhe Graciano rrinë afër njëri-tjetrit në kopsht dhe fillojnë të diskutojnë rreth disa bisedave që janë bërë me njëri-tjetrin gjatë spektaklit të mbrëmshëm. Erioni mendon se Klaudia nuk ka ndikuar aspak në karakterin e tij dhe as në sjelljen brenda shtëpisë. Më pas ata komentojnë fjalët e banorëve lidhur më këtë çështje.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Genta and Francis continue to stick close together, while other people make fun conversation with each other in the garden. Gerta Ermali ironically speak to each other, while others talk, enjoying the sunlight. Genta suggests to organize something with each other, unlike other times, in order to satisfy the public even more. Gentiana thinks that being that all residents have a special talent, they can make a spectacle of successful imitation. A little later there goes Liami and Gentiana and it explains it expresses her desire. Liami approves and gives other ideas. While Francis is skeptical and says that she thinks that there is no talent to display. Later they also call Edin, who like Francis, thinks that they can not make something beautiful together. "There could be something beautiful," says Edgari. Erion and Graciano stick close to each other in the garden and start to discuss about some conversations that were made ​​with each other during the spectacle of last night. Erion thinks Claudia has no influence at all in his character or behavior within the home. Then they comment on the words of the residents regarding this issue.

No comments:

Post a Comment