Monday, 16 April 2012

Liami e Gerta në të njëjtin krevat;- Liami “Unë qejf kam të kem diçka me ty”

Gerta shkon pranë Liamit dhe të dy përqafohen. Liami fillon që ta ngacmojë duke i thënë “të gjithëve po u ikën truri për mënyrën se si ti afrohesh tek unë, Arbrit po i ikën truri”. Gerta qesh dhe Liami vazhdon më pas me zë të ulët “unë qejf kam të kem diçka me ty”. Gerta qesh dhe më pas i thotë “a jeni mirë ju” dhe Liami i thotë “mos i përgjithëso gjërat”.

Më pas Gerta e ndryshon temën e diskutimit dhe fillon të flasë për nominimet, ndërsa Liami i kërkon që ajo të shtrihet bashkë me të. Gerta i thotë se nuk do që një gjë e tillë të komentohet keq dhe Liami i thotë që nëse ajo do të shkojë në krevatin e saj sepse mund të shkojë ai tek ajo, por Gerta përsëri ndryshon temën e bisedës dhe fillon që të flasë për banorët e tjerë.

Pak minuta më vonë Gerta shtrihet në të njëjtin krevat me Liamin dhe ndërsa flasin në dhomë hyn Arbër dhe Liami thotë “obobo na kapi ky” dhe më pas fillon që të ngacmojë Arbërin duke i thënë se Gerta i shkoi vetë te shtrati dhe se ai nuk ka faj në këtë mes. Arbër dëgjohet duke u thënë “më latë pa tekst” ndërsa Liami i thotë hajde dhe ti këtu te ne”, ndërsa Gerta i thotë “me mori me zor këtu” dhe i kërkon Liamit që t’i nxjerrë duart sipër jorganit sepse nuk do që keqkuptohet dhe Liami këtë bën .

Arbër fillon që të ngacmojë edhe ai Gertën për Liamin i cili vazhdon ta ngacmojë Gertën. Më pas arbër shtrihet pranë tyre dhe dy djemtë vazhdojnë të ngacmojnë vajzën ndërsa ajo fillon të flasë me kamerën duke thënë se ata të dy janë të dashuruar dhe thjesht po bëjnë strategji.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Gerta goes to Liamit and both hug. Liami begins to harass, saying "all is lost for the brain about how to approach me, but the left brain Know." Gerta Liami laugh and then continues softly, "I have to have something fun with you." Gerta laughs and then says "are you better you" and Liami says "do not generalize things." Then Gerta topic of discussion changes and starts talking about nominations, while Liami requires that it be extended with . Gerta says he does not want such a thing badly interpreted and Liami says that if she would go to her bed because he can go to it, but Gerta changing topic of conversation again and begins to speak to residents other. A few minutes later Gerta lies in the same bed with Liamin and enters the room while talking Liami Arber and says "Boy it took us" and then starts to harass Arber saying that Gerta went himself to the bed and that he has no fault in the middle. Arber heard saying "you left me without words" and says Liami Come and be here with us ", while Gerta says" barely got here "and seeks to draw hands Liamit above the quilt because it wants Liami misunderstood and this does. Arber also begins to harass him for Liamin Gertën who continues to harass Gertën. Arber then lies beside them and two sons continue to harass the girl while she starts to talk to the camera saying that they are both lovers and simply doing strategy.

No comments:

Post a Comment