Sunday, 27 May 2012

Surprizë për Ermalin, copëza kujtimesh për të, si dhe takimi me shokët

Është koha të flasim për Ermalin, një banor që i ka dhënë shumë shtëpisë së BB-së, duke qenë se gjithnjë ai ka qenë shumë koherent dhe i drejtpërdrejtë në çdo diskutim në shtëpi, ai është i vetmi konkurrent që s’ka qenë asnjëherë në nominim, mbrëmja e sotme është përballja e parë me publikun.

Arbana e pyet si ndihet që s’ka qenë asnjëherë në televotim.
Ajo i thotë që ti na ke treguar ca histori gazmore në konfesional, e fton të shohë në monitor,

Arbana e fton më pas të dali jashtë ku aty gjenden disa kuti ku Arbana e fton që t’i hapë një e nga një, e para është një biçikletë, e dyta karroca me kushineta dhe e treta një unazë nga gjyshja saj, ndërsa kutia e fundit me e veçanta dhe më e madhe se të tjerat dhe e fton që ta hapë dhe aty gjenden shokët e tij.
Ku Arbana i fton të shohin në monitor një klip për Memaliajin të gjithë së bashku.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
It is time to talk about the meda, a resident who has given many BB's house, because he has always been very coherent and straightforward in any discussion at home, he is the only competitor who has never been in nomination, evening, today is the first encounter with the public. Arbana asks how he is feeling that has never been in televotim. It means that you have shown us some funny stories in the confessional, invites to see on the monitor, invites Arbana then go outside where there are several boxes which invites Arbana to open one by one, the first is a bicycle, cart second and third bearings with a ring from her grandmother, while the last box with special and larger than others and invites him to open and there are his friends. Where Arbana inviting to look at Memaliajin monitor a clip for all along.

No comments:

Post a Comment