Saturday, 17 March 2012

Vlashi ngacmon Dolorezën; Doloreza: “Klaudja dhe Eri po më futin në lojën e tyre”

Më vonë Vlashi hyn në dhomë dhe fillon që të flasë me Dolorezën, duke e ngacmuar atë në lidhje me Erionin.”U bërë xheloz ti?”, i thotë Doloreza. “Më bëhet qejfi që të jesh mirë me të”, ia kthen Vlashi. Më pas ne bisedë marrin pjesë edhe të tjerë banorë dhe biseda e tyre përfundon me aq.

Pasi ikën Vlashi, Ermira e pyet Dolorezën se përse Vlashi ishte duke e ngacmuar. Doloreza e sqaron, duke i thënë: “Është bërë një ngatërresë që Klaudja dhe Erioni më kanë futur mua në lojën e tyre”, thotë Doloreza. Ajo thotë se Klaudja shprehet se e do Erionin, ndërsa ai po i mban afër të dyja, duke thënë se i do të dyja vajzat. “Unë e kapa direkt se përse po e bënin, por Vlashi nuk e kupton që ata po më fusin në lojën e tyre”, shprehet Doloreza. Ajo thotë se është mërzitur dhe se ka qarë shumë sepse duket sikur po futet në mes të një çifti të dashuruarish, pasi këtë kanë dashur ata që të arrijnë. Ermira e këshillon se ajo këtë gjë duhet t’ua bëjë të qartë të gjithë banorëve. “Në fillim nuk e kupton, vetëm kur e shikon veten që të kanë hedhur brenda”, shprehet Doloreza. Ajo thotë se është munduar që ta sqarojë këtë situatë mbrëmë, por Erioni është munduar që t’i bëjë lojëra fjalësh, pa ia thënë gjërat drejtpërdrejt. “jo tjetra nuk donte që të fliste fare, si mendon ti, është e pastër ajo”, thotë Doloreza për Klaudjan. “Ku ka njeri të pastër këtu moj motër”, ia kthen Ermira. Atje shkon Vlashi dhe vajzat fillojnë të bëjnë shaka me të.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Vlashi Later enters the room and begins to speak with Dolorezën, harassed by him in connection with Erion. " Becoming jealous of you? "says Doloreza. "I am glad to be good to" turn Vlashi. Then we call the other participating residents and their conversation ended so. After leaving Vlashi, Ermira Dolorezën asks why Vlashi was getting excited. Doloreza explains, saying: "It has become a nuisance to Claudia and Erion are putting me in their game," says Doloreza. She says Claudia Erion says he wants while he is keeping close to both, saying that both girls would. "I caught him directly why he's doing, but Vlashi not realize that they put me in their game," said Doloreza. She says she is upset and cried a lot because there seems to be inserted between a pair of lovers, as this has endeared them to arrive. Ermira advises that it should make it clear to all residents. "At first I did not realize, just as it deems itself to have thrown in," says Doloreza. She says she has tried to clarify this situation last night, but Erion is attempting to do word games, without telling things directly. "No other one did not want to talk at all, how do you think it is clean," says Doloreza for Klaudjan. "Where does one clean here sister Love," turns Ermira. There goes Vlashi and girls start making fun of.

No comments:

Post a Comment