Saturday, 17 March 2012

Genta e mërzitur, përlotet; Doloreza e Anila mundohen t’a qetësojnë

Teksa Gracianos i kanë ardhur rrobat që ka kërkuar nga familja, Françeska e Genta qëndrojnë në kopësht duke biseduar. Françeska shprehet me shaka: “Ah oj Genta, ne nuk na dërgon askush asgjë”. Genta përgjigjet se është shumë e mërzitur me mamanë e saj që nuk po ia sjell rrobat që i ka kërkuar. Ajo shprehet se pjesën më të madhe të rrobave e ka në Greqi tek prindërit e saj, e nuk po ia sjellin këtu.

Meti e Vlashi qëndrojnë pranë saj, e mundohen t’a qetësojnë. Genta është shumë e mërzitur e fillon të qajë për këtë gjë. Doloreza e Anila, afrohen pranë Gentës e Doloreza i thotë se do t’i japë rrobat e saj për t’i veshur nëse do, por Genta vazhdon të jetë shumë e mërzitur e duke iu drejtuar familjes thotë: “Po nuk mi sollët rrobat, nuk do të vi në shtëpi”. Anila shprehet se Genta po ankohet pa baza pasi dy nga vajzat e shtëpisë kanë veshur fustanet e saj.

Genta thotë se të gjithë banorët vishen bukur, ndërsa ajo nuk i ka rrobat e saj, e Anila i përgjigjiet se në BB, rëndësi ka karakteri e jo se çfarë vesh. Françeska e qetëson Gentën duke i thënë se nuk ka hyrë në BB për të bërë paradë mode. Doloreza qëndron më pranë Gentës, e i thotë përsëri se mund të veshë rrobat e saj nëse do. Françeska shprehet: “Genta bën kot, qan për familjen e jo për rrobat”.

Ndërkohë dhe djemtë që ndodhen në dhomën e dënimit, flasin për Gentën, pasi i dëgjojnë bisedat që po bëjnë banorët në kopsht.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
As Gracianos clothes that have been requested by the family, Francis of Genta stay in the garden talking. Francis said in jest: "Ah OJ Genta, we do not send anyone anything." Genta answer that is very upset with her ​​mother who brings her the clothes they are asked. She says most of the clothes are in Greece to her parents, and not bring him here. Matthey's Vlashi stay beside her, and strive to turn away. Genta is very upset and starts crying about it. Anila Doloreza, approaching near the Doloreza Gentes says it will give her clothes to wear if you will, but Genta continues to be very upset addressing family says: "I brought my clothes do not, will not come home. " Anila says Genta is complaining without basis after two house girls are wearing dresses her. Genta says that all people dress nice, and she has her clothes, Anila the answers that the WB, the character is important not what you wear. Francis eases Gentën saying that BB did not enter to make parade mode. Doloreza lies closer Gentes, and says again that could put her clothes if you will. Francis says: "Genta does nothing, crying for the family and not for clothes." While boys and that was the punishment room, talk to Gentën, after hearing the conversations that people are doing in the garden.

No comments:

Post a Comment