Saturday, 17 March 2012

Edgari dhe Doloreza, të zhgënjyer nga niveli i banorëve

Doloreza dhe Edgari bisedojnë në dhomën e ndenjes me njëri-tjetrin lidhur me opinionet që kanë për banorët e këtij edicioni. Doloreza mendon se duhet të kalojë ende kohë për të diskutuar hollësisht mbi banorët, pasi janë shumë banorë akoma dhe është e vështirë që të arrish në një konkluzion. Edgari tregon për qëllimin që ka pasur para se të hynte në shtëpi dhe për zhgënjimin e tij, pasi ka njohur banorët. “S’po ia dilja dot unë ditët e para vetëm duke hapur tema diskutimi”, shprehet Edgari. “Këtu nuk diskutohet, vetëm debatohet”, vazhdon mendimin Edgari. Të njëjtin mendim ndan edhe Doloreza. Ajo thotë se me këtë mënyrë të foluri, ata nuk arrijnë që të transmetojnë asgjë pozitive tek telespektatorët.

Edgarit i duket shumë banal edhe fakti që të gjithë kanë tendencën për të krijuar lidhje brenda shtëpisë. Doloreza flet për shkakun që i çon deri në atë pikë. “Këtu shumë gjëra bëhen për efekt të lojës”, shprehet Doloreza. Ndërsa Edgari thotë se ka mbetur i shtangur nga këta banorë që personifikojnë rininë e sotme dhe se që tani ka filluar që të ketë më shumë merak për vajzën e tij. “Ky është ekstremi, mos harro!”, i thotë Doloreza. Ai thotë se edhe vajzën e konsideron si pjesë të kësaj gjenerate dhe mendon se duhet shumë kujdes për ta edukuar. Doloreza mundohet që ta qetësojë, duke i thënë se ai deri diku e njeh vajzën e tij dhe nuk është e thënë që të arrijë deri në atë pikë.
- - - - - - - - - -
Translation by Google:
Edgari Doloreza and in the living room talking to each other about the opinions that people have for this edition. Doloreza thinks it should still spend time to discuss details on the people, as are many residents and it is still difficult to come to a conclusion. Edgari shows that had a purpose before entering the home and to his disappointment, having known people. "I do not I shall not go out just days before opening the discussion topics," says Edgari. "This is not discussed, only debated," he thought Edgari. A similar opinion was also shared Doloreza. She says that this way of speaking, they fail to convey anything positive to renewed. Edgarit seems too banal fact that everyone has the tendency to create links within the home. Doloreza speaks to the cause that leads up to that point. "There are many things done for the purpose of the game," said Doloreza. While Edgari says he has remained fascinated by these people who embody the youth of today and that has now begun to be more worried about his daughter. "This is extreme, do not forget!" Says Doloreza. He says that the daughter considers as part of this generation and believes that great care must be educated. Doloreza tries to calm, saying that he somehow knows his daughter is not telling you to catch up to that point.

No comments:

Post a Comment